Pärnu terminali nimekonkurss 2022

Aprillis Rail Baltic Estonia ja Pärnu linnavalitsuse koostöös välja kuulutatud reisiterminali nimekonkursil oli rahvahääletusel 5 nime. 20.06.2022 kuulutati välja võitja.

203 unikaalse nimepakkumise hulgast pääses nimekonkursi finaali viis nime, mis kõik otsesemalt või kaudsemalt Pärnuga seotud: Lydia, Embecke, Hansa, Pärnu, Raimond Valgre.

„Kuigi rahvahääletus toimus vaid paar nappi nädalat, hääletati 1620 korda ning kuigi mõnda aega käis tihe rebimine Lydia ja Pärnu vahel, leidis rahvas, et sobivaim reisiterminali nimekandidaat on kohanimi ehk Pärnu,“ sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Kuigi Pärnut pakkus nimevariandina kandideerima kuus inimest, siis esimesena tegi nimekonkursi võidu toonud pakkumise Ivo Seeba. Teisele kohale jäänud nimevarianti, Lydia, pakuti koguni 37 korral – esimesena pakkus seda Laili Laasma ning rahvahääletusel kolmandale kohale platseerunud nime, Raimond Valgre, seitsmel korral. Esimeseks pakkujaks oli Märten Metsaviir.  
Võitnud nime esitajale on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia pannud auhinnaks rahalise preemia – 1000 eurot. Teisele kohale 500 ja kolmandale 250 euro suuruse preemia.

Lisaks Pärnu linnapeale osalesid Pärnu linna poolt kokku kutsutud žüriis veel abilinnapead Varje Tipp, Irina Talviste ja Silver Smeljanski, Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala, Indrek Aija Pärnu muuseumist ning turismiarenduse spetsialist Ave Lääne. Rail Baltic Estonia poolt olid žüriis juhatuse esimees Anvar Salomets ning kommunikatsioonijuht Priit Pruul.

Rail Baltica Pärnu reisiterminali ehitamiseks korraldati arhitektuurikonkurss juba 2014. aastal ning selle võitis arhitektuuribüroo PLUSS töö „Water Strider“, mille autoriteks on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides.

Jaan Jagomägi
Jaak Jagomägi, arhitektuuribüroo PLUSS

Maastikuarhitektuurse lahenduse on teinud Arhitektuuribüroo PLUSS koostöös K-Projektiga.
Pärnusse Papiniidu piirkonda kerkiv omapärase arhitektuuriga terminalihoone on kavandatud perrooni kohale ning on ühendatud galeriidega. Terminalihoonesse on planeeritud 90 istekohaga ootesaal, samuti kohvik, infopunktid ja muid vajalike funktsioone kandvad ruumid.

Vaata ka:
VIDEO: RAIL BALTICA RAHVUSVAHELINE PÄRNU REISITERMINAL


Nimekonkursi etapid

Rail Baltic Estonia kuulutab koostöös Pärnu Linnavalitsusega välja avaliku nimekonkursi, leidmaks sobiv nimi Rail Baltica Pärnu rahvusvahelisele reisiterminalile.

Pärnu terminalihoone ja välialade arhitektuurne lahendus on sündinud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi käigus aastal 2014. Konkursitöö ruumiline mõte tugineb aeg-ruumi muutval kiirel lineaarsel liikumisel – seda nii ideelises mõistes kui ka lokaalses ruumilises lahenduses.

Pärnu terminali hoone projekteerija on Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ. Maastikuarhitektuurse lahenduse on teinud Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ koostöös K-Projekt AS-iga.

Millist nime otsime?

Päris iga nimi loosi ei lähe, ehk lõpphääletusele pääsevad need 5 nime, mis vastavad järgmistele kohanimeseaduses esitatud nõuetele:

 • Jah, terminal ise on küll rahvusvaheline, aga nimi peab kindlasti olema eestikeelne.
 • Eelistada tuleks nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või millel on aja- või kultuurilooline tähtsus.
 • Eelistada tuleks paikkonnaga seonduvaid kohanimesid või nimeobjektile iseäralikke nimesid.
 • Kohanimi ei tohi olla number või mõni muu mittesõnaline tähis.

Vastavalt kohanimeseadusele ei või isiku nime pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Viie aasta jooksul isiku surmast arvates võib pühendusnime määrata vaid valdkonna eest vastutava ministri nõusolekul. Valdkonna eest vastutav minister annab nõusoleku või keeldub selle andmisest pärast kohanimenõukogult arvamuse saamist. Pühendusnimede määramisel tuleb hoiduda isikunimede hulgalisest kasutamisest riigi, haldusüksuse või asustusüksuse piires. Kohanimemääraja teeb otsuse kohale pühendusnime määramise kohta, arvestades asjaomase isiku teeneid kohaliku elu edendamisel, tema seotust selle kohaga, samuti Eesti maa, rahva ja riigiga. Vaata lisaks: ,,Pühendusnimede määramise kord’’.

Lisaks formaalsetele nõuetele ootame, et selle sajandi Pärnu linna üheks suurimaks urbaniseerivaks teguriks ja oluliseks maamärgiks kerkiv, arhitektuuriliselt silmapaistev Rail Baltica terminal, saaks endale nime, mis oleks ühtlasi nii väärikas kui ka suupärane kasutamiseks kohalikule ja kaugemalt reisijale. Loomulikult võiks nime pakkumisel arvestada ka piirkonna ajalooga ning pidada silmas, et Pärnu reisiterminalist saab värav kõikidele suvepealinna reisijatele nii Eestist kui väljaspoolt.


Osalemine

I etapis saab igaüks esitada Rail Baltica terminali osas nimeettepaneku, mille hulgast valib žürii, koostöös Pärnu Linnavalitsusega, välja 5 nime, peale mida toimub II etapis rahvahääletus sobivaima nime leidmiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb täita veebilehel olev ankeet, kus tuleb täita väljad reisiterminalile pakutava nime osas, lisades soovi korral ka põhjenduse ja nime saamisloo. Samuti tuleb täita konkursil osaleja andmete väljad.

Konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe nime, kuid iga nime jaoks tuleb täita eraldi ankeet.

Ankeedi saatmisega kinnitab osaleja, et pakutud nimi on vabalt kasutatav, ei ole registreeritud kaubamärgina vms, mis takistaks nime kasutamist ja ametlikuks nimeks määramist. Konkursil osalemiseks tehtud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Auhinnafond

 • Võitnud nime esitajale on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia pannud auhinnaks 1000 euro suuruse preemia;
 • teisele kohale 500 euro suuruse preemia;
 • kolmandale 250 euro suuruse preemia.

Rahaline preemia on netosummana, mis kantakse võitjate pangakontole.

Kõigi osalejate vahel loosime välja 10 Rail Baltica meenet.


Nõuded osalejatele

 • Konkursil võivad osaleda kõik soovijad sõltumata vanusest ja elukohast.
 • Osa on lubatud võtta ka Rail Baltica projekti heaks töötavatel inimestel.
 • Konkursist ei või osa võtta Rail Baltic Estonia poolt määratud žürii liikmed.
 • Juhul, kui II etapis saavad nimevariandid võrdsel arvul hääli ja esimest kohta ei ole võimalik rahvahääletuse tulemusel kindlaks teha, siis valib žürii välja nime, mis esitatakse Pärnu Linnavalitsusele Rail Baltica Pärnu reisiterminali nimena. Nime esitajale makstakse välja ka I koha preemia.
 • Juhul, kui nimekonkursi II etapis koguvad II ja III koht võrdsel arvul hääli, jaguneb II ja III koha preemia summa võitjate vahel võrdselt.
 • Kui sama võitnud nime on pakkunud mitu konkursil osalejat, siis võidab see osaleja, kes esitas konkursi võitnud nime esimesena.

Auhinna kättesaamine

Võitjat teavitatakse võidust konkursi ankeedis toodud e-kirja või telefoni teel.

Auhinna rahaline väärtus kantakse võitja poolt esitatud arveldusarvele.

Juhul, kui konkursi korraldajal ei õnnestunud võitjaga ühendust saada enne 31.08.2022, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

Kes korraldab

Rail Baltica Pärnus asuva reisiterminali nimekonkursi korraldajaks on Rail Baltic Estonia OÜ, asukohaga Endla 16, 10142 Tallinn, Eesti.

Rail Baltic Estonia teeb nime valimisel ja konkursi korraldamisel koostööd Pärnu Linnavalitsusega.


Millal nimekonkurss toimub?

Konkursi I etapp kestab 19.04.2022–15.05.2022 (kaasaarvatud).

Konkursi II etapi ajakavast teavitame täiendavalt pärast seda, kui žürii on lõppvooru 5 nime välja valinud.


Konkursist teavitamine

Jooksvat infot konkursi kohta edastame oma sotsiaalmeediakanalites (Facebookis ja LinkedInis) kui ka Rail Baltic Estonia veebilehel.

Pärnu linn avaldab info konkursi kohta ka oma veebilehel ja/või sotsiaalmeedia kanalites.

Lisainfo ja muud tingimused

Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Konkursi reegleid ilma etteteatamiseta. Rail Baltic Estonia jätab endale õiguse loobuda esitatud nimeettepanekutest ja lugeda konkurss nurjunuks.

Lisaküsimuste korral pöörduda e-mailile info@rbe.ee


Pretensioonide esitamine

Kõik pretensioonid seoses Konkursi läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Konkursi korraldajale aadressil OÜ Rail Baltic Estonia, Endla 16, 10142 Tallinn, Eesti või e-kirja teel aadressile info@rbe.ee. Laekunud pretensioonidele vastame 5 tööpäeva jooksul.

Konkursi läbiviimisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus konkurss ühepoolselt katkestada, teatades sellest veebilehe vahendusel. Võlaõigusseaduse § 1012 lg 2 kohaselt on konkursi kohta tehtud otsus siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada.

Isikuandmete töötlemine

Nimekonkursi läbiviimise eesmärgil kogume osalejate isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon.

Kampaania võitjalt küsime auhinnaraha üle kandmiseks ka arveldusarve numbrit.

Loosimisel osalenutelt küsime postiaadressi või sobiva pakiautomaadi andmeid, kuhu loosiauhind toimetada.

Osalejate isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Osalejate isikuandmeid säilitatakse kuni 18.04.2025 ning võitja isikuandmeid kuni 31.12.2028.