Rail Balticu projekti konsultandid töötavad välja raudteetrassi maakonnaplaneeringu lahendusi, mille raames koostatakse varasemast detailsem kaardimaterjal omavalitsuste lõikes ja planeeringu seletuskiri.

Pärnu ja Lõuna-Raplamaa osas koostatakse hetkeseisuga lahendus eelistatud trassikoridorile. Põhja-Raplamaal ja Harjumaal töötatakse edasi vastavalt valitsuse 20.11.2014 toimunud kabinetinõupidamise suunistele kahe trassikoridori alternatiiviga. Esimene neist kulgeb Nabala looduskaitsealast lääne ning teine ida poolt. Trassidele viiakse läbi ka keskkonnamõju hindamine maakonnaplaneeringu täpsusastmes.

Maakonnaplaneeringu materjalid sisaldavad kavandatava raudtee ja sellega seonduva taristu põhimõtteliste lahendusvariantide kirjeldust. Samuti annavad need ülevaate keskkonnamõju strateegilise hindamise raames välja töötatud leevendusmeetmetest nagu näiteks sillad, ühendusteed, ökoduktid.

Paralleelselt maakonnaplaneeringu lahenduse koostamisega on eelistatud trassil alustatud Pärnu ja Lõuna-Raplamaal ka eelprojekti koostamiseks vajalike geotehniliste uuringutega. Hetkeseisuga on vajalikke geotehnilisi välitöid teostatud ca 65 km ulatuses.