Rail Baltica on keskkonna projekt

Rail Baltica elektrifitseeritud raudtee aitab vähendada transpordisektori keskkonnajalajälge, vähendades eelkõige tänu modaalsele nihkele eraautodelt ühistranspordile kasvuhoonegaaside emissiooni.

Transpordi CO2-jalajälje ja müra vähendamine

See annab tänaseid kliima soojenemise diskussioone silmas pidades märkimisväärse panuse CO2-heite vähendamisse, kuna teiste transpordiliikidega võrreldes põhjustab raudteetransport kõige vähem süsinikdioksiidi heidet: 35 g reisijakilomeetri kohta, mis on maantetranspordiga võrreldes tervelt neli ja pool korda väiksem CO2 jalajälg. Samuti aitavad kaasaegsed elektrirongid vähendada liikluse põhjustatud müra.

Keskkonnategevused Rail Baltic Estonias

 • Seire
 • Kompenseerivad tööd

Keskkonnamõju hindamine

Igasugusel inimtegevusel on suurem või väiksem mõju ümbritsevale keskkonnale ning mõne tegevusega kaasnev keskkonnamõju võib olla oluline. Selleks, et neid mõjusid ennetada või leevendada, hinnatakse selliste tegevuste mõju juba tegevusi kavandades.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on otsuse langetamiseks vajaliku teabe kogumine ja analüüsimine ning eeldatavalt olulise keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks lahenduste pakkumine.

Kavandatava tegevusega võib kaasneda erinevaid mõjusid, millel on erinev ulatus ja olulisus. Keskkonnamõju hindamine tegeleb vaid selliste mõjudega, mis võivad olla olulised.

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib:

 • eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust,
 • põhjustada pöördumatuid muutusi,
 • seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Keskkonnamõju hindamine jaguneb kaheks:

Keskkonnamõju hindamine kitsamas tähenduses ehk KMH

Keskkonnamõju hindamine (KMH) saab üldjuhul alguse tegevusloa taotluse menetlemisest. KMH tulemusi arvestatakse tegevusloa andmise üle otsustamisel.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ehk KSH

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi strateegiliste planeerimisdokumentide (SPD) (nt planeeringute, arengukavade, strateegijate jt) koostamisel.

Raudtee projekteerimisel hinnatakse:

 • mõju kliimale
 • mõju kaitstavatele loodusobjektidele
 • raadamise mõju
 • mõju pinnavee kvaliteedile ja liikumisele
 • mõju loomastikule
 • mõju rohevõrgustikule
 • mõju pinnasele
 • mõju reljeefile
 • vibratsiooni mõju
 • müra mõju
 • mõju põhjavee kvaliteedile ja veetasemele muutustele
 • mõju taimestikule (sh metsadele) ja elupaikade kadu
 • võõrliikide leviku mõju
 • vastavust kehtiva veemajanduskava eesmärkidele