Tanika Ojasild, Rail Baltic Estonia keskkonnaekspert


3. märtsil tähistatakse ülemaailmset eluslooduse päeva (World Wildlife Day), mille fookusteemaks 2024. aastal on inimese ja eluslooduse vahelised konfliktid. Selle päeva eesmärk on propageerida vastutustundlikku suhtumist loodusesse ning julgustada inimesi tegutsema keskkonnasõbralikumalt.

Eluslooduse päeva tähistamine on äärmiselt oluline meenutamaks, et meie planeet on koduks mitmekesisele loomastikule ja taimestikule ning nende elupaikade säilitamine on meie kõigi ühine vastutus. Eluslooduse päeva raames korraldatakse üle maailma erinevaid üritusi, näitusi ja haridusprogramme, et tutvustada looduse ilu ja olulisust ning õpetada inimestele, kuidas aidata kaasa selle kaitsmisele.

Antud tähtpäeva valguses kerkivad aga üles ka mitmed keskkonnaprobleemid millega me silmitsi seisame, nagu kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kadu, looduslike elupaikade hävimine ja liikide väljasuremine. Päev annab võimaluse mõtiskleda erinevate keskkonnaprobleemide ja neile lahenduste leidmise üle ning innustab inimesi tegutsema keskkonnahoiu nimel nii individuaalsel kui ka kollektiivsel tasandil.

Nii nagu iga suurema taristuobjekti rajamine, omab ka Rail Baltica otsest mõju elusloodusele ning kohati võivad mõjud olla üpris suured. Töötame igapäevaselt selle nimel, et nii meie keskkonnamõjude hindamistes kui ka edaspidistes projekti etappides saaksid erinevad potentsiaalsed konfliktikohad metsaloomastiku ja elusloodusega võimalikult individuaalsed ja läbimõeldud lahendused.

Siinkohal on hea visualiseerida (joonis all) teemasse kaasatud loomastikueksperdi Jaanus Remmi (Rewild OÜ) koostatud esialgset visandit, kus Hagudi raba servast läbi mineva raudtee piirdeaia projekteerimine meil hetkel käsil on.

Töötame aktiivselt eksperdi pakutud lahendusega, kus piirdeaed ei paikneks tundlikul raba pinnasel, vaid raudtee konstruktsioonil. See on kahtlemata parim lahendus nii metsloomadele (ennekõike väikeulukid) kui ka kahepaiksetele, kuivõrd tänu sellisele lahendusele ei piirata loomade sisseharjunud liikumisteed ning võimaldatakse raudteetrassi alt läbida. Selliselt oleks konflikt inimese ja eluslooduse vahel väiksem ja saame tagada populatsioonide sidususe kõige optimaalsema lahendusega.

Anname igapäevaselt oma panuse, et RB rajamine oleks tulevikus parimal võimalikul moel loodust säästev ja metsloomastiku huve silmas pidades kõige loodussõbralikuma lahendusega.