Rail Baltica projekti toetab aprillis Eesti elanikkonna seas läbi viidud arvamusuuringu kohaselt 69 protsenti Eesti elanikkonnast, toetajate seas on enim noored ja kõrgharidusega inimesed.

Toetus Rail Baltica projektile on juba viimased kolm aastat olnud vähemalt 60%, eelmise aasta novembris 65 ning nüüd esmakordselt 69% tasemel. Mitte-toetajate osakaal on 20%. Ühtlasi peab Eesti elanikest 72% Rail Baltica mõju üldiselt Eestile positiivseks, sealhulgas 18% väga positiivseks. Ka see näitaja ei ole varasemalt nii kõrgele küündinud. 

Ligi 70% vastanutest leiab, et Eestil peaks olema kiirem ja kaasaegsem raudteeühendus Euroopaga. Uue arendatava rahvusvahelise raudtee peamisteks kasudeks hindasid vastanud praktiliselt võrdselt (80%) nii inimelude säästmist, kiiremat ja turvalisemat kaubavedu kui ka inimeste häid liikumisvõimalusi Euroopasse.

„Mõistame, et inimesed on toetuse Rail Baltica projektile andnud omamoodi avansina. Nüüd, kus sel ja eriti järgmisel aastal on raudteeprojekti arendamine ja ka reaalne ehitamine üha intensiivsemaks muutumas, loodame olla meile antud ülesande väärilised. Eesti elanike toetus kvaliteetsema ja keskkonnasõbralikuma kiire liikumisvõimaluse loomisele on kahtlemata motiveeriv,“ sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets

Uuringus küsiti sel korral suuremates linnades ja asulates elavate vastajate käest ka seda, millistel tingimustel kaaluksid nad suurest linnast eemale, väikelinna või maale kolimist. Ligi 56% vastanutest leidis, et kaalukeeleks võiks olla hea transpordiühendus keskustega.

Hinnang regionaalse rongiliikluse kasulikkusele püsis 84% juures ning 60% kasutaksid regionaalrongi ka ise. Isegi 21% nendest, kes on Rail Baltica rajamise vastu, sooviksid raudtee valmimisel kasutada kohalikku rongi.  

Elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses on sarnasele metoodikale tuginedes uuritud alates 2016. aasta sügisest. Sel aastal on uuringuid läbi viinud Turu-uuringute AS. Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15-74.a. Kokku vastas küsitlusele 1003 inimest. Küsitlus viidi läbi 7.-14. aprillini.

Arvamusuuringu kokkuvõte on leitav SIIT.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.
Rail Baltic Estonia on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis ja tulevikus selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.