Täna andis valitsus heakskiidu Euroopa Komisjoni ettepanekutele Euroopa Ühendamise Rahastu (Connecting Europe Facility ehk CEF) uue rahastusperioodi ettepanekutele. Komisjoni ettepanekute kohaselt säiliks oluliste piiriüleste taristuprojektide, nagu Rail Baltic, rahastus senisel määral.

Euroopa Komisjon tuli tänavu juunis välja ettepanekutega Euroopa Liidu uue eelarveperioodi transpordiprojektide rahastamiseks. Tegu on küll esialgsete ettepanekutega, mida liikmesriigid ning Euroopa Parlament alles arutavad, kuid tänase teadmise põhjal Rail Balticu rahastuspõhimõtteid ning ootust senisele 85%-lisele maksimaalsele toetusmäärale ümber kujundada pole vaja.

Majandus- ja tarstuminister Kadri Simsoni sõnul on Euroopa Komisjoni ettepanek piiriüleste taristuprojektide rahastuse säilitamiseks oluline samm ühtsema Euroopa suunas. „Rail Balticu projekt täidab kõiki CEF rahastu ja Euroopa-ülese transpordivõrgustiku prioriteetsete projektide kriteeriume ja on seetõttu väga selgelt konkurentsivõimeline CEF rahastust toetuse saamiseks. Seda on oluline meeles pidada ka projekti elujõulisuses kahtlejatel, kui arutlusteemaks on kõikvõimalikud muud rahvusvahelise raudtee ehitamise alternatiivid juba kokkulepitu kõrval. Igal vähegi realistlikul pakutud alternatiivil on vähemalt sadadesse miljonitesse küündiv hinnasilt, kuid EL-poolne toetusmäär ei küündi kindlasti 85% lähedalegi. Erinevad tipptasemel tasuvusanalüüsid on näidanud Rail Balticu projekti kindlalt tasuva ettevõtmisena ning sellisel kujul lähevad Eesti, Läti ja Leedu sellega ka edasi,“ märkis minister Simson.

Kuigi Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi oleks uuel eelarveperioodil Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavate projektide EL toetusmäär kuni 70%, on üldine EL rahastamise praktika lähtunud põhimõttest, et (kõrge EL lisandväärtusega ning) laia mõjuga piiriüleste projektide elluviimist püütakse toetada kõrgema toetusmääraga. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku esmatähtsate ülepiiriliste projektide, nagu Rail Baltic, rahastamist 85% toetusmääraga.

Oma toetust Rail Balticule kui ELi ühele olulisemale ülepiirilisele, äärealasid ühendavale, säästvat ning ohutut transporti edendavale projektile, on komisjoni esindajad eesotsas Euroopa Komisjoni presidendiga korduvalt väljendanud. Praegune ettepanek näitab, et neile avaldustele kavandatakse ka katet.

Kokku on Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi uuel perioodil CEF rahastus 42,3 miljardit eurot, millest 30,6 miljardit on kavandatud transpordi, 8,7 energia ja 3 digitaliseerimise projektide elluviimise toetamiseks.