Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”. Harju maavanem algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 19.04.2012. a korraldusega nr 1-1/661-k. Sarnased menetlustoimingud viidi läbi ka Rapla ja Pärnu maakondades. Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Baltic raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini.

Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks. Planeeringualaks on Harju maakond. Rail Baltic trassi koridori rööbastee kogupikkuseks Harju maakonnas on ligikaudu 48 km.

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.07 – 08.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel http://harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikordiori-asukoha-maaramine1 ja Rail Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Maardu Linnavalitsuses, Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

• Harju maakond, sh Tallinn – 29.08.2016 kell 14:00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
• Maardu linn ja Jõelähtme vald – 29.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b, Maardu linn).
• Rae vald – 30.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suures saalis; Aruküla tee 9, Jüri alevik).
• Kiili vald – 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Kiili Gümnaasiumis, Kooli 2, Kiili alevik).
• Saku vald – 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht – Saku Valla Majas, Teaduse 1 Saku, II korruse suures saalis).