Detsembrikuu jooksul andsid kõik Läti 15 omavalitsust, mida rahvusvaheline kiirraudtee läbib, oma nõusoleku Rail Balticu trassikoridori paiknemise osas, kirjutas uudisteportaal Baltic Course.

Rail Baltic Latvija planeeringueksperdi Neils Balgalise sõnul on tänu töögruppide tulemuslikule tegevusele kohalike elanike ja omavalitsuste esialgne vaenulik suhtumine kiirraudteeprojekti muutunud.

Trassi paiknemise osas sai planeeringutoimkond ligikaudu 600 muudatusettepanekut.

Erinevate trassivariantide kaalumisel vähenes raudtee mõjualasse jäävate kinnistute arv poole võrra: kahelt tuhandelt tuhandele. Lammutamisele minevaid hooneid on kokku 30, need asuvad ainult kahes omavalitsuses. Projekti esimese osa läbi viimiseks on Euroopa Komisjon eraldanud Lätile 238 miljonit eurot.

Läti transpordiministeerium on avalikustanud ka Rail Balticu raudteega seotud keskkonnamõju hindamise aruande kokkuvõtte. Kuna piiriüleselt mõjutab lätlaste tegevus ka Eesti alasid, siis ootab keskkonnaministeerium avaldatud materjalide osas märkusi ja ettepanekuid 15. jaanuariks.

Aruanne käsitleb Lätis analüüsitud trassivariante, piiriületusi nii Eesti kui Leedu suunal ning otseselt ja kaudselt mõjutatud kinnistuid. Aruanne keskendub erinevatele keskkonnateemadele, näiteks mürataseme hindamisele ja õhukvaliteedile, pinnase- ja põhjavee kvaliteedile, geoloogilistele tingimustele ning looduskaitsealadele, maastikule ja kaitstavatele liikidele. Aruandes on välja toodud ka erinevad otsesed ja kaudsed piiriülesed mõjud.

Lätlaste keskkonnamõju hindamise aruande eestikeelse kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Allikas: http://kinnisvarauudised.ee/?PublicationId=ebf6cc0f-bbdd-415a-8907-a49a073bfdfa&ref=rss