Rail Baltica projekti jaoks valmistatakse ette raamlepinguid arheoloogiliste uuringute jätkamiseks kavandataval raudteetrassil. Raamlepingud on osa juba kolmandast uuringute faasist.

Rail Baltica maakonnaplaneeringute koostamise ajal tehti keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus arheoloogiaväärtuste uuring (esimene etapp). Sellega selgitati välja piirkonnad, kus tuleb teha nende väärtuste kindlakstegemiseks ja võimalike leiualade piiritlemiseks täpsemad uuringud. Eeluuringute avaetapi tulemuste põhjal viidi ellu arheoloogiliste uuringute teine etapp: kogu trassi läbikäimine ehk arheoloogiline baasleire. See on maastikuseire ja -luure sihiga täpsustada arheoloogiliste leiukohtade asupaika ja selgitada välja muistisi.

Nüüd hakatakse uuringuandmeid kõigepealt täiendama geodeetilise mõõdistuse (topogeodeetiliste uuringute) tulemusel koostatud kaartidega. Neid saab kasutada täpsemate arheoloogiliste uuringute ettevalmistamisel ja elluviimisel. Lisaks on need vajalikud Rail Baltica raudteerajatiste ja muude seonduvate ehitiste ehitusprojektide koostamisel ning ehitusaegse arheoloogilise jälgimise ja kaevamise teostamisel.

Kaardistuse põhjal koostatakse iga asukoha uuringute lähteülesanne, mille põhjal tehakse muististe arheoloogilised uuringud. Nende käigus tuvastatakse kultuurikiht, määratletakse eriaegsed ehitised ja pinnasekihid ning tehakse kindlaks nende tekkejärjekord, nagu ka kultuuriväärtuslike tarindite säilivus ja seisund. Vajaduse korral uuritakse läbi ja dokumenteeritakse kultuurikiht.

Kokku on kavas uurida läbi vähemalt 26 arheoloogiliselt huvipakkuvat asukohta Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Uuringute eesmärk on tagada kultuuriväärtuste kaitse Rail Baltica raudteerajatiste ja muude seonduvate ehitiste ehitustööde piirkonnas ning saada uut teavet muististega seotud kultuuripärandi kohta.