Aastal 2018 jõudis Rail Baltica projekt oluliste verstapostideni strateegilises ja tehnilises plaanis ning projekti rahastamises.

Strateegilised edusammud

2018. aasta oktoobris võttis Euroopa Komisjon vastu Rail Baltica rakendamisotsuse TEN-T Põhjamere-Läänemere koridoris, mis kinnitas Euroopa Komisjoni ja kõigi Euroopa Liidu riikide pühendumust projekti õigeaegsele teostamisele. Lisaks süvenes koostöö Soome ja Poola vahel. Balti riikide transpordiministeeriumid tegid Soomele ettepaneku liituda Rail Baltica ühisettevõttega RB Rail AS kui aktsionär. Samal ajal andis Poola teada, et plaanib suurendada liikumiskiirust raudteetaristul, mis kulgeb Leedu-Poola piirist Elk linnani, et võimaldada kohaliku raudtee ühilduvust Rail Baltica projekti tehniliste parameetritega. Ühtlasi kaasati Rail Baltica rahvusvaheline projekt Euroopa Liidu sõjalise liikuvuse poliitikasse.

2018. aastal viidi läbi mitmeid olulisi uuringuid nagu näiteks Rail Baltica taristu haldamise uuring ja Rail Baltica äriplaan. Samuti koostati Rail Baltica toimimiskava. Toimimiskava teeb ettepanekud kõige tõhusamateks lahendusteks infrastruktuuri planeerimisel nii rahvusvahelisel reisijateveol kui ka kaubaveoteenuste pakkumisel. Sealjuures on eesmärk koostada jätkusuutlik pikaajaline toimimisplaan kuni aastani 2056. Lisaks toob toimimiskava välja esmase nõudluse reisijateveoks igas Balti riigis, andes ministeeriumidele olulist teavet regionaalseteks arengukavade koostamiseks. Taristu haldamise uuring, mida viib läbi rahvusvaheline konsultatsiooni ettevõte Atkins, annab faktipõhise hinnangu Rail Baltica haldamisega kaasnevatele kulutustele ning aitab koostada kõige kulutõhusama toimimismudeli.

Tehnilised verstapostid

2018. aastal kinnitati Rail Baltica projekteerimisjuhised, sätestades ühised tehnilised parameetrid. Sellega tagatakse raudteetaristu koostalitlusvõime Baltikumis ning ühilduvus Euroopa raudteevõrgustikuga. Lisaks kuulutati välja 7 detailse tehnilise projekteerimise hanget Rail Baltica põhiliinile, mis katavad 57% kogu Balti riikide raudteeliinist.

Eestis on käivitatud detailse tehnilise projekteerimise hanked tervele liinile Läti-Eesti piirist kuni Tallinnani. Lätis on välja kuulutatud kaks hanget neljast, kattes Riia ümbruses ligi 120km suurune ala. Leedus on samuti välja kuulutatud kaks hanget neljast, mis katab 120km pikkuse lõigu Kaunasest kuni Leedu-Läti piirini. Meil on hea meel, et kogenud ettevõtted Euroopast ja Baltikumist on avaldanud suurt huvi projekteerimishangetes osalemiseks – kokku laekus 53 hankepakkumist.

2018. aastal loodi kuus Rail Baltica tugirühma, mis tegelevad tehniliste, toimimisalaste, äriliste, finants- ja kommunikatsiooni küsimustega. See protsess võimaldab projekti osapoolte vahel jagada teadmisi ja suurendada koostööd.

Oluline edasiminek rahastuses

Rail Baltica projekt kindlustas endale kolmanda Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetuse. Selle tulemusena suurenes projekti 2023. aastani kasutatav rahastus 824 miljoni euroni, millest 85% tuleb Euroopa Liidust ning 15% rahastatakse riikide endi poolt.

RB Rail AS kuulutas 2018. aastal välja 31 hanget koguväärtuses üle 43 miljoni euro. 2018. aastal sõlmiti 26 lepingut koguväärtuses 1,83 miljonit eurot. Sellest summast 53% läks erinevatele Balti riikide ettevõtetele.

RB Rail ASi hankeprotsess viidi ellu efektiivselt – 31 alustatud hankest vaid üks hange vaidlustati (umbkaudu 285 800€), üks hange tühistati (umbkaudu 42 000€) ning ühele tehti uus hange (umbkaudu 150 000€). Ühisettevõtte oluline eesmärk on suurendada hankeprotsesside läbipaistvust ja muuta neid veelgi tõhusamaks.

Plaanid aastaks 2019

Käesoleval aastal on ühisettevõtte ja projekti elluviivate asutuste põhirõhk üksikasjaliku tehnilise projekteerimistöö õigeaegsel alustamisel. Tegemist on olulise eeltingimusega projekti edasiseks arenguks ja võimaldab taotleda järgmise etapi rahastamist, et alustada ehitustöid raudtee põhiliinil 2021. aastal.

2019. aastal viiakse läbi olulised uuringud, mille alusel langetatakse otsus energiavarustuse hankimise; taristut hooldavate asutuste; juhtimis- ja signaalsüsteemide; ning turvalisuse tagamise osas. Lisaks uuritakse, kuidas tekitada parim ühilduvus Euroopa standard (1435mm) ja 1520mm rööpmelaiusega raudteevõrgustike vahel. Sel viisil luuakse lisavõimalusi, et avada Rail Baltica täispotentsiaal kaubaveos. 2019. aastal võetakse ühtlasi vastu otsused ehitusmaterjalide hankimise ja ehituskorralduse osas, eesmärgiga tagada projekti tõhus elluviimine. Käesoleval aastal toimuvate hangete nimekirja leiab Rail Baltica kodulehelt: www.railbaltica.org.

2019. aastal on RB Rail AS eesmärkideks süvendada koostööd Soome ja Poolaga, tagada projekti jätkusuutlik rahastamine alates 2023. aastast ja võimaldada kohaliku infrastruktuuri arendamist Baltikumis.

Eesti

2018. aastal liikus Rail Baltica areng Eestis plaanipäraselt edasi. Lõpule viidi ruumiline planeerimine ning paika sai ka trass. Eelmisel aastal lõppenud esialgne projekteerimisfaas on andnud detailsema ülevaate esialgsetest tehnilistest lahendustest ning ka plaanitavatest umbkaudsetest kulutustest enne detailsesse tehnilisse projekteerimise faasi sisenemist.
2019. aastal algavad esimesed Rail Baltica põhiliini ehitustööd Eestis. Esimeseks objektiks saab ülesõidu ehitamine Tallinnas. Teised olulised objektid, nende hulgas reisijateterminal Ülemistes ning Pärnus ja Muuga kaubasadam, liiguvad edasi projekteerimisfaasi.

Läti

Lätis sõlmis Rail Baltica projekti elluviiv kohalik organisatsioon SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” esimese raudtee projekteerimislepingu. See puudutab Rail Baltica jaama ehitamist Riia lennujaama juurde ning umbes 4 km peatrassi loomist. Riia lennujaama projekteerimisjoonised on heaks kiidetud ning 18. jaanuaril 2019 väljastati ka ehitusload, mis lubavad edasi minna projekteerimisfaasi lõpetamisega ning alustada ehitushangetega.

Rail Baltica raudtee ühendamiseks Riia kesklinnaga plaanitakse alustada projekteerimisega Lāčplēša tänavast Jelgavas tänavani. Projekteerimine hõlmab endas Rail Baltica trassi rajamist, olemasoleva 1520mm raudtee ümberehitust, platvormide ehitust, pinnasetöid ning Daugava jõele uue silla ehitamist. Riia Keskraudteejaama hange on jõudnud pakkumuste hindamise faasi. Projekteerija peamine ülesanne pole mitte ainult kõige efektiivsema ja jätkusuutlikuma tehnilise lahenduse välja pakkumine, vaid ka tihedas koostöös Riia Linnavalitsuse, ekspertide ning teiste taristuomanikega jätkuva transpordi ja inimeste turvalise liikuvuse tagamine ehitusfaasis.

2018. aastal viidi Lätis läbi ka ulatuslik kultuurilise ja ajaloolise pärandi uuring kogu 265 kilomeetrise trassi ulatuses. Uuring kinnitas, et trassi asukoht ei ohusta ühtegi kultuurilist ega ajaloolist pärandit. Arheoloogid, geodeedid ning ajaloolased töötasid selle nimel et tuvastada 126 potentsiaalset kultuuriliselt või ajalooliselt olulist asukohta või objekti. Pinnase sondeerimist tehti enam kui 5500-s kohas ning veealuseid uuringuid tehti viies jões. Lisaks tehti ajalooliste objektide 3D skaneerimist ning mõõtmist.

Leedu

2018. aastal leiti erinevate partnerite ja ELi institutsioonide vahel konsensus Kaunase lõigule topelttrassi ehitamiseks. Kaunase lõik on Rail Baltica tööplaani kohaselt võtmetähtsusega osa Rail Baltica trassist, tagades nii 1435mm kui 1520mm rööpmelaiusega trassi ühilduvuse.

Poola-Leedu piir – 2018. aastal viidi läbi Kaunase lõigu teostatavuse. Uuringus leiti, et osa Kaunase lõigu tehnilistest parameetritest uuendatakse, et see vastaks Rail Baltica rahvusvahelise projekti disaini suunistele. Lisaks on 2019. aastaks ambitsioonikas plaan – Kaunase lõigu esimese faasi ehitus, Kaunase ja Läti piiri vahelise lõigu projekteerimine ning territoriaalsete plaanide tegemine Poola piiri, Kaunase ja Vilniuse vahelisele lõigule