Rail Baltica projekt toob ühe keskkonnamõjude kompenseeriva meetmena kaasa metsise elupaikade taastamise. Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega korraldatud esimeste alade projekteerimishanke elupaikade taastamiseks võitis AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi.

2018-2021 aastani viidi Rail Baltic Estonia tellimusel Eesti Ornitoloogiaühingu poolt läbi ulatuslik uurimus Lõuna-Pärnumaa metsiste asurkonna kohta, eesmärgiga koguda andmeid, mis aitaksid juba enne Rail Baltica ehitamist leevendada survet looduskaitsealuse linnuliigi elupaikadele ning neid ka taastada. Kolme aasta jooksul ligemale 10 000 hektaril läbi viidud uurimistöö andis parema pildi sellest, kus asuvad Lõuna-Pärnumaa metsise elu- ja mängupaigad, kuidas toimub lindude liikumine, mis neid täna juba mõjutab ja kuidas uue raudtee tulek võib mõjutada.

“Oleme viimaks jõudnud esimese projekteerimislepinguni, mis võimaldab projekteerimise järel liikuda edasi metsise elupaikade taastamisega. On oluline, et piirkonnas, kus paikneb hinnanguliselt kaks protsenti Eesti metsiste asurkonnast, arvestataks selle II kategooria kaitsealuse liigiga juba ka enne raudtee projekteerimist ja ehitamist,” sõnas Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Kärt Mae. “Tegemist on esimeste n-ö hüppelaua aladega metsise sidususe tagamiseks erinevate metsise asurkondade vahel. On tõenäoline, et taastamistöid tuleb teostada ka teistes piirkonna hüppelaua alades, kuid täpsem vajadus ja maht selgub mõjuhindamiste käigus,” lisas Mae.

Metsise elukeskkonna parandamiseks ette nähtud töödeni jõutakse pärast projekteerimisprotsessi lõppu. Alad paiknevad riigimaal ning riigimaal teeb looduskaitsetöid RMK.

„Projekteerimine annab meile täpse ülevaate alal asuvate kraavide seisukorrast ja kindluse, et kraavide sulgemine parandab veerežiimi planeeritud ulatuses. Märgala taastamise eesmärk on parandada metsise elupaikade seisundit, et metsised suudaksid paremini kohaneda raudteetrassi rajamisega kaasneva häiringuga ja neil oleks piisavalt sobivat ruumi elada ja mängida,“ lausus RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

Projekteerimisleping sõlmiti RMK poolt Projekteerimisbürooga Maa ja Vesi AS kahe metsise püsielupaiga taastamiseks Pärnu maakonnas. Lepingu maksumuseks on 41 224 eurot.

Nii Saarde vallas asuva Lodja metsise püsielupaigas kui ka Häädemeeste vallas asuva Nepste metsise püsielupaigas loodusliku veerežiimi taastamise projektide eesmärgiks on leevendada ja hüvitada Rail Balticu kiirraudtee rajamisega Edela-Pärnumaal metsisele avalduvaid negatiivseid mõjusid selliselt, et säiliks metsise Luitemaa – Laiksaare alamasurkonna soodne looduskaitseline seisund. Selle saavutamiseks on vajalik mõlemas paigas loodusliku veerežiimi taastamine.

Saarde vallas asuv objekt paikneb riigimaal ning selle pindala on 213 hektarit, objekti kraavivõrgu pikkuseks on 17,5 km. Häädemeeste vallas asuv objekt paikneb riigimaal ning selle pindala on 137 hektarit, objekti kraavivõrgu pikkuseks on 9,5km.

Pärast projekteerimistöid, mis lõpetatakse 2024. aastal, alustatakse eelduslikult 2025. aastal elupaikade taastamistöödega.

Metsise elupaikade asustus on kõikjal langenud. Kui 2004. aastal hinnati metsisekukkede arvukuseks Lõuna-Pärnumaal 45-60 isendit, siis viimaste loenduste järgi mängib uuritud alal 30 isaslindu. Eestis tervikuna on hinnanguliselt 1300 metsisekukke. Just isaslindude arvukus annab lihtsa indikatsiooni asurkonna elujõulisuse kohta. Peamine metsiste elupaikade kaduvuse põhjus on suurenenud inimtegevus, näiteks metsaraie ja metsakuivendused. Samuti vähendab metsise arvukust kisklus.

Metsise elupaikade taastamistöid rahastatakse 85% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust.