Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis erinevatele osapooltele arvamuse küsimiseks Rail Balticu planeeringu koos Natura ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ning Natura hüvitusmeetmete kavaga. Juuli alguses tutvustatakse planeeringulahendust kõigile huvilistele.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Rail Balticu projektijuhi Eleri Kautlenbachi sõnul on eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses toimunud kooskõlastamise järel materjale täiendatud ning lisandunud täiendused on vaja kooskõlastada asutustega, keda need muudatused puudutavad.

„Kooskõlastamisega soovime kinnitust sellele, et planeering vastab kõigile kehtivatele seadustele, normidele ja muudele nõuetele ning saaks heakskiidu kõigilt asjaomastelt asutustelt. Teisalt ootame veel ka sisulist tagasisidet lahendusele ja selle mõjudele, mille põhjal vajadusel kooskõlastamisjärgselt materjale täiendatakse,“ täpsustas Kautlenbach.

Planeering saadeti kooskõlastamiseks Kliimaministeeriumile, Keskkonnaametile, Maa-ametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Põllumajandus- ja Toiduametile, Transpordiametile, Riigimetsa Majandamise Keskusele, Häädemeeste Vallavalitsusele, Saarde Vallavalitsusele ja Pärnu Linnavalitsusele. Ministeerium ootab kooskõlastusi 30 päeva jooksul.

Eelmise kooskõlastamise järel on olnud vajadus:

  • laiendada Saarde vallas moodustatavat Kotisoo-Marina püsielupaika ja täpsustada alal taastamistegevusi, et metsisel oleksid seal paremad elutingimused;
  • täpsustada, millised tegevused on lubatud metsise mängusid ümbritsevates puhveralades, et tagada metsisele ebasoodsa mõju tõhus hüvitamine;
  • täpsustada Pärnu linnas Kullipesa ökodukti ja selle piirkonna rohevõrgustiku toimimise tingimusi seoses Rail Baltica raudtee trassi ristumisega perspektiivse Via Baltica Pärnu linna ümbersõiduga ning
  • kavandada uuesti roheline võrgustik Riigikohtu otsusega tühistatud Rail Balticu trassikoridori alal.

Planeeringumaterjalide hetkeseisu ja edasisi tegevusi tutvustatakse 1. juulil Häädemeeste Seltsimajas. 2. juulil Surju Rahvamajas ja 3. juulil Pärnu riigimajas. Kõik kohtumised algavad kell 17.

„Osalema on oodatud kõik huvilised ja lähiajal saadame osalemiskutse ka kõikidele maaomanikele, kellel on otsene puutumus Rail Balticu planeeringuga ja ka neile inimestele, kes on andnud teada, et soovivad saada planeeringu kohta infot,“ rääkis Kautlenbach.

„Planeeringumaterjalide avalik väljapanek ja arutelu toimuvad siis, kui täiendavad kooskõlastused on olemas ja regionaalminister on planeeringu vastuvõtnud. Siis saavad materjalidega tutvuda ja nende kohta arvamust avaldada kõik planeeringust huvitatud inimesed. Eeldatavalt toimub see selle aasta kolmandas kvartalis. Avalikust väljapanekust ja avalikest aruteludest teavitatakse eraldi,“ lisas Kautlenbach.

Lisainfot planeeringusse valitud trassi ja selle mõjude kohta leiab ministeeriumi kodulehelt https://agri.ee/uudised/rail-balticu-parnumaa-trassi-planeering-kooskolastamiskups.