Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik arutelu toimub täna, 11. jaanuaril kell 16:00 – 18:00 Kaisma Rahvamajas (Kaisma, Põhja-Pärnumaa vald). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu siin .

KMH aruandes hinnatud lõik on osa Eesti territooriumil kulgevast trassist, mille kogupikkus on 213 km. KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Baltica) rajamine ja kasutamine Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa valla territooriumil maakonna piirist lõuna poole. Hinnatud trassilõigu lõunapiiriks on Tootsi alevist ca 1,8 km kirdesse jääv kokkupuutekoht olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteega.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ. Kontaktisik: Jüri Hion, jyri.hion@skpk.ee, 5120924.

KMH aruande ja projekti materjalidega oli võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 29.12.2022. KMH aruande ja projekti materjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris.

Rail Baltica trassi lahendusega KMH lõigus saab tutvude RB GiS rakenduses.

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, raili.kukk@ttja.ee, 6672186.

Kontaktisik: Andre Säre, andre.sare@railbaltica.org, 55501595.

Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672186.