Andres Lindemann
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu nõunik

Eelmise aasta kevadel alustati riigikohtu otsuse tulemusel uuesti Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu, Luitemaal asuva paarikümne kilomeetrise trassilõigu mõjude hindamist ja menetlust. Tänaseks on jõutud töödega nii kaugele, et kolme alternatiivset trassikoridori paiknemist ja mõju saaks arutada juba eeloleval suvel.

Mullu mais riigikohtu poolt langetatud otsuse kohaselt tuli Pärnu maakonnas asuva eelistatud trassikoridori puhul hinnata täiendavalt selle mõju Luitemaa linnualale ning analüüsida, kas ja kuidas raudtee mõjutab Natura ala. Esimese etapina pärast otsust viisime läbi analüüsi, millises ajakavas ja etappides töid teostada ning seejärel valmis juba alusuuring, mis reastas kõik vajalikud kriteeriumid uuele hinnangule. Seega on loodud kõik eeldused, et uus trassivalik oleks igati ja põhjalikult läbi kaalutud ning vastaks seadusele, kuid samas ei pidurdaks kogu raudteeühenduse ettevalmistusi.

Pea poole aasta töö tulemusel on tänaseks trassi planeerijad ja keskkonnamõjude hindajad jõudnud paralleelselt ja kooskõlas toimetades punkti, kus kaardile on jõudnud kolm esialgset trassialternatiivi ning toimub nende mõjude analüüs. Kõik variandid lähtuvad nii Natura 2000 piirangutest kui ka linnualal pesitsevate metsiste populatsiooni kaitsmisest. Ka varasem eelistatud trassikoridor on võrdluses, kuid uus ettepanek võimaldab selle viia linnuala lähedusest kauge kaarega mööda.

Järgmiste sammudena oleme kavandanud rääkida eesolevatest tegevustest ja valikutest ning nende mõjudest piirkonna elanike, kogukondade, huvirühmade ja partneritega. Seda siis enne avaliku planeeringu väljapanekut mitteametliku dialoogina. Seega, kui pandeemiline olukord vähegi leeveneb ja taas on võimalik inimestega silmast silma suhelda, siis püüame infokoosoleku läbi viia.

Seejärel juba suvekuudel juunis või juulis oleme valmis ka planeeringu panema avalikule arutelule. Selleks ajaks peaksid analüüsid jõudma sinnamaani, et saame esitleda kolme alternatiivse trassi ja Natura-eelhindamiste tulemusi, arutada eelistatuima trassi paiknemist, eripära ja kaasnevaid mõjusid juba detailides. Paralleelselt planeeringu ettevalmistamisega on alustatud ka projekteerimise ettevalmistustega. See tähendab, et kui 2022. aasta suveks saab uus Pärnu maakonnaplaneering trassilõigus kehtestatud, oleme valmis juba ehitamisega alustamiseks.