Novembris valminud Rail Baltica projekti Eesti osa planeerimis- ja ehitusfaasi riskianalüüsis tuvastati rahvusvahelise suurprojektiga kaasnevad riskid, millega peab projekti vältel arvestama ja tegelema, et vältida nende realiseerumist. Värske analüüs on ühtlasi projekti riskijuhtimise süsteemi loomise alus.

„Projekti riskianalüüs ja sellest tuleneva riskijuhtimise süsteemi loomine on Rail Baltica sarnaste suurte ja keerukate projektide juhtimise lahutamatu osa. See on hädavajalik meetod, et mistahes olukorrad ei tabaks meid ootamatult ja me oskaks nende võimalikku mõju vajaduse korral leevendada,“ ütles Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav.

Riskianalüüsi teinud Ernst & Young Balticu esindaja Siim Abeni sõnul juhiti muu hulgas tähelepanu neile Rail Baltica arendusprojekti rahastamise, projektijuhtimise ja hangetega seotud riskidele, mille realiseerumine avaldaks projektile ebasoodsat mõju. Seejuures hinnati riskide mõju neljas kategoorias: raha, aeg, kvaliteet ja maine. Analüüs hõlmas riskide tuvastamist, põhiriskide analüüsi ja hindamist ning esialgse riskihindamise raamistiku loomist edaspidiseks.

Projekti riskide juhtimine seisneb riskide jooksvas jälgimises, regulaarses ümberhindamises ja riskide eskaleerumisel projekti juhtorganite teavitamises. Üks osa Rail Baltica riske on seotud stsenaariumiga, kus Euroopa Liidu rahastus peaks mingil põhjusel võrreldes seni kavandatud mahuga vähenema. Teine riskivaldkond, millele analüüs osutab, on tõrgete teke projekti rahvusvahelises koostöös, mis võib takistada infovahetust ja otsustusprotsesside toimimist ning mõjutada projekti elluviimist.

Riskianalüüsis käsitletakse ka neid riske, mis on seotud laiemalt projekti juhtimisega, võttes arvesse, et projekti on kaasatud hulk asutusi ja organisatsioone: Rail Baltic Estonia OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Maa-amet ning maavalitsused. Veel on riskidena esile toodud hankestrateegia või üksikute oluliste hangete ebaõnnestumine, mis võib mõjutada projekti maksumust ja ajakavas püsimist. Sellega seoses tulenevad riskid ka alamprojektide või projektiosade vastastiksõltuvusest, mille puhul ühe tegevuse viivituste või takistuste tõttu ei ole võimalik edasi liikuda ka mõnes teises projekti osas.

Riskianalüüsi koostasid Rail Baltic Estonia tellimusel Ernst & Young Baltic AS ning Advokaadibüroo TRINITI OÜ.
Paari aasta jooksul valmib ka kogu projekti hõlmav riskianalüüs ja korraldatakse riskijuhtimise süsteemi tellimise hange.
Riskianalüüsi kokkuvõte asub SIIN.