04.12.2013 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud Rail Balticu juhtkomitee otsustas, et trassikoridori valikul lisatakse ühe võrdluskriteeriumina kohaliku rongiliikluse lisamise võimalikkus Rail Baltic trassile.

Rail Balticu projektijuhi Indrek Sirbi sõnul on prioriteet endiselt rahvusvaheline kiire rongiühendus, kuid tähelepanu pööratakse ka kohaliku rongiliikluse võimaluste loomisele. “Kohaliku liikluse võimalikkus ei ole trassi valiku põhiline kriteerium, küll aga on see alternatiivsete trasside võrdluses täiendavaks argumendiks,” ütles Sirp.
Rail Balticu teemaplaneeringutest eraldiseisvate maakonnaplaneeringutega nähakse seega ette eelistatud trassile võimalikud peatuste asukohad kohaliku raudteeliikluse teenindamiseks, arvestades vaba läbilaskevõimet.

Juhtkomitee otsustas ka laiendada Nabala kavandatavat maastikukaitseala läbivatele trassidele 10A, 10B ja 10E alternatiivsete trasside võrdlusbaasi lisaks praegusele 12A-le kahe uue trassiga. Selleks koostab konsultant lähteandmete baasi kahele täiendavale trassile, millest üks möödub Nabala kavandatavast maastikukaitsealast läänest ja teine idast. Täiendavad trassikoridorid on lisatud trassivariantide koondkaardile, mis on kättesaadav käesolevas portaalis alajaotuses “Materjalid”.
Maavalitsused koos konsultandiga korraldavad täiendavate trassialternatiivide avalikud tutvustused piirkondades, mida alternatiivsed trassid läbivad, kahe kuu jooksul. Senised trassid jäävad võrdlusesse koos kahe täiendava trassiga kuni eelistatuima trassi valikuni. Eelistatud trassi valik toimub eeldatavalt 2014. a
I kvartali lõpuks.
Nabalat läbivate trassialternatiivide keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel lähtutakse muuhulgas ka Nabala kavandatava maastikukaitseala loomise eksperthinnangu andmetest.

Lisaks võttis juhtkomitee teadmiseks MKM-i seisukoha olemasolevate raudteeliinide edasisel arendamisel. Vastavalt transpordi arengukava 2014-2020 eelnõule jätkab riik investeeringutega raudtee taristusse, et tagada kiirus 120 km/h ning kohati ka kuni 140 km/h.

Rail Balticu juhtkomiteesse kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi esindajad ja Harju, Rapla ning Pärnu maavanemad.