Pärast Rail Balticu juhtkomitee juulikuist raudteetrassi eelistatud asukoha väljavalimist, algas täpsemate eskiislahenduste koostamine kogu trassi ulatuses Läti piirist kuni Tallinna ja Muugani. Sellele on järgnenud juba planeeringuid tutvustavad avalikud arutelud omavalitsustes.

Tänaseks on eelistatud Rail Balticu trassile koostatud täpsemad lahendused, mis tähendab võimalike ülesõitude, sildade, tunnelite, läbipääsuteede asukohtade ja põhimõtteliste lahenduste läbitöötamist. Eesmärk on sobitada raudteekoridor kõige valutumalt elu- ja looduskeskkonnaga ning arvestada võimalikult palju ka kohalike inimeste, ühenduste ja omavalitsusesindajate seniste seisukohtade ja tagasisidega.

Planeeringulahenduse tulemus on alates septembri algusest olnud huvilistele avalikult www.railbaltic.info portaalis välja pandud ning Rail Balticu projektimeeskond on asunud neid avalikel aruteludel trassiäärsetele maa- ja majaomanikele ning omavalitsusesindajatele ka tutvustama. Esimesed arutelud toimusid Harjumaal septembri keskpaigas ning nende käigus jõuti kõigi trassiäärsete valdade ja linnadeni alates Tallinnast kuni Sakuni. Raplamaal toimusid arutelud kolmes omavalitsuses – Raplas, Kohilas ja Järvakandis septembri kolmandal nädalal.

Planeerimiskonsultandid tutvustasid eelistatud trassi kulgemist maakonnas ja konkreetses omavalitsuses. Samuti said huvilised ülevaate kogu trassist 3D videoklipina, millel näha kõik ülesõidud, sillad, viaduktid ning ka alad, mis vajavad müraleevendusmeetmeid. Välja olid pandud ka kaardimaterjalid, mida huvilised said vajadusel kohapeal täpsustada planeeringukonsultantidega.

Kohaletulnute küsimused, mured ja tähelepanekud varieerusid nii omavalitsuste kui iga üksiku kinnistuomaniku lõikes. Huvi tunti näiteks konkreetsete sildade või ülesõitude lahenduste vastu, müra leevendamise ja puhta kaevuvee tagamise kohta. Trassi äärde jäävad kinnistuomanikud uurisid võimalusi trassikoridori nihutamise osas ning oli ka külasid, kus inimesed olid üldse selle vastu, et raudtee nende asumit läbiks.

Kokkuvõttes oli huvi avalike arutelude vastu väga elav ning inimesed olid aktiivsed kaasa mõtlema ning küsima. Järgmised arutelud seisavad ees Pärnumaal 20.-23. oktoobrini. Planeeringumaterjalid ja ka 3D videod raudtee kulgemise kohta on kättesaadavad: http://www.railbaltic.info portaalis. Järgmine arutelude ring pärast oktoobrit on kavandatud uue aasta algusesse.