Faktum & Ariko augusti lõpus läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgub, et 71 protsenti eestimaalastest on kuulnud rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Balticu kavandamisest ning 75 protsenti nendest peab projekti mõju Eestile positiivseks.

Vanuserühmade lõikes on teadlikkus Rail Balticust madalaim 15-24aastaste seas, kellest 58 protsenti on projektiga kursis. Kõikides teistes rühmades on teadlikkus üle 73 protsendi. Eesti keelt kõnelevatest inimestest on projektist teadlikke 80 protsenti, mitte-eestlastest 46 protsenti.

Uuringut läbi viinud Faktum & Ariko projektijuhi Liina Märtini sõnul on üldine teadlikkus Rail Balticust enam-vähem samal tasemel eelmise, maikuus läbiviidud uuringuga näidates paariprotsendist tõusu. Sealjuures on tõusnud mitte-eestlaste teadlikkus 6 protsenti. Uuringufirma esindaja sõnul seostab suur enamus küsitletutest Rail Balticut Balti riike ühendava raudtee ja rongiliiklusega. Projektist teadlikud inimesed oskavad väga õigesti oma sõnadega lahti seletada Rail Balticu eesmärki, samas on veel eestimaalastele üsna ebaselge raudteeühenduse Eesti-sisene planeering. Ligi pooled vastajatest teavad, et raudtee hakkab kulgema läbi Pärnu.

Rail Balticust teadlikest inimestest umbes pooled peavad jagatud infot piisavaks. Enim oodatakse lisaselgitusi projekti maksumusest ning ajakavast ja hetkeseisust. Rail Balticu projekti toetajate osakaal on võrreldes maikuus läbiviidud uuringuga veidi langenud 68 protsendi tasemele, mais oli toetajate osakaal 73 protsenti.

Uuringust selgus, et 75 protsenti projektiga kursisolevatest elanikest hindavad selle mõju Eestile positiivseks. Projekti positiivsete mõjudena tõid vastajad välja peamiselt kaubavahetuse elavnemise, liikumisvabaduse ning reisimisvõimaluste ja -kiiruse kasvu. Negatiivsema külje pealt mõjutab projekt vastajate sõnul trassiäärsete inimeste elukorraldust – kodusid ja maatükke ning teeb kahju loodusele.

Avaliku arvamuse uuringu viis läbi Faktum & Ariko telefoniküsitluse käigus, perioodil 19.-25.augustil 2014. Kokku küsitleti üle Eesti 1027 elanikku ning valimi koostamisel lähtuti põhimõttest, et see oleks esinduslik läbilõige Eesti ühiskonnast.
Lisainfo: http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/avaliku-arvamuse-uuringud