Rail Balticu uute trassi suundade kaalumine läbi Nabala loodus- ja Rebala muinsuskaitseala tähendaks juba peetud arutelude taasalustamist, mis omakorda lükkaks edasi juba ajahätta jäänud ehitustööde alguse, kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal rahandusminister Sven Sesterile saadetud kirjas.

“Rail Balticu trassialternatiivide uus avamine ning analüüsimine toob kaasa täiendava ajalise kulu ning võib seeläbi seada ohtu kogu projekti ajalise õnnestumise,” kirjutas Michal, kelle hinnangul saaks läänepoolse trassiga jätkates ehitustöödega alustada juba 2018. aasta lõpul.

Samas kui vaadata Nabala trassi, siis kaasneks ainuüksi selle projekteerimisele orienteeruvalt 12 kuud. “Selle raames on vaja teha õigusliku lubatavuse analüüs, kas Nabala looduskaitseala ja Rail Baltic raudtee saaksid koos eksisteerida,” tõdes kommunikatsiooniminister.

Lisaks sellele märkis Michal, et Rail Balticu loomine looduskaitsealale tooks endaga kaasa hulgaliselt vaidlusi keskkonnaorganisatsioonidega ja Nabalas asuvad Natura 2000 võrgustikku kuuluvad alad, mistõttu võib olla vajalik Euroopa Komisjoni heakskiit kaitsealale raudtee lubamiseks.

“Euroopa Komisjon ei ole juba täna rahul ehitustööde hilise algusega ning lisaajakulu võib meid ilma jätta Euroopa Liidu edasisest rahastusest,” märkis Michal.

Valitsus peab olema oma tegevuses järjepidev

Kommunikatsiooniminister tõi samuti välja, et võimalikku Nabala trassialternatiivi on juba valitsuskabinetis 2014. aastal analüüsitud ning tollasel kohtumisel peeti seda perspektiivituks. Seetõttu leidis Michal, et valitsus peab olema oma otsustes järjepidev ning muudatused kabinetis ei pea tähendama eelnevate otsuste muutmist ja ümbervaatamist.

“Kui näiteks Nabala trass tuuakse tagasi lauale, siis võib see lauale tuua ka kõik teised varasemalt läbianalüüsitud ja kõrvalejäetud alternatiivid. Nende hulgas paljudele meeldiv Tallinnasse lääne poolt sisenev trass või ka idapoolne alternatiiv,” kirjutas minister.

Samas Nabala või mõne teise trassi põhjalikum analüüsimine ei taga seda, et see trass osutub lõpuks ka eelistatuks, mistõttu võib sellisel juhul taas tekkida reaalne oht, et mitte ühegi trassiga ei jõuta Euroopa Komisjoni poolt nõutud ajaks ehitusfaasi.

Sääst võib olla näiline

“Meie esialgsetel hinnangutel on Nabala trass läänepoolsest ligi 70 miljonit soodsam. Põhiline hinnaerinevus tuleb rohkematest eritasandilistest ristetest läänepoolsel trassil,” tõdes Michal. Kuid ta lisas, et Nabala trassialternatiivi uurimine võib välja tuua seni teadmata looduskaitselisi aspekte, mis võivad trassi ehitamise praegusest kallimaks teha või selle üldse välistada.

“70 miljoni võimalik säästmine looduskaitseala arvelt on siiski vaid hinnanguline eeldus, mitte tõsikindel fakt,” toonitas kommunikatsiooniminister, kes lisas, et Rail Balticu ehitamisele seatud ajaraamistik loob siin riski jääda ilma Euroopa Liidu ligi 600 miljonilisest potentsiaalsest toetusest ja raudteest, mille kogumaksumus Eestis on ca 1,3 miljardit eurot.

“Austatud kolleeg, leian eelnevale toetudes, et ajakriitilisust, pädeva otsustaja ehk maavanema seisukohta ning valitsuskabineti varasemat hinnangut arvestades ei ole enam võimalik ega otstarbekas juba pikalt arutatud trassieelistuste arutelu uuesti algatamine,” kirjutas Michal.

Tema arvates on valitsuse ülesanne on tagada Eesti ning Euroopa ajalukku jälje jätva projekti õnnestumine. “Rail Balticu toppamine omavahelistesse vaidlustesse tooks rõõmu neile, kes Eestile head ei soovi. Ja nagu teame on neid Eesti ümbruskonnas küllalt.”

Allikas: http://uudised.err.ee/v/majandus/7fe29aa8-2813-4a93-826d-5503158187a4/michal-nabala-trassialternatiivi-kaalumine-voib-ohustada-rail-balticu-rahastust