17.10.2013 lõppevad 3 nädalat kestnud maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud.

KSH programmi dokumendi sisu osas ettepanekute esitamise tähtaega on pikendatud veel 20 oktoobrini.
Peale seda töötatakse saadud ettepanekud läbi, vajadusel KSH programmi täiendatakse ja esitatakse see heakskiitmiseks Keskkonnaministeeriumile.
KSH programm on aluseks KSH edasisele läbi viimisele.