Rail Balticu juhtkomitee otsustas toetada Harju ja Rapla maavanema ettepanekut loobuda Harjumaal niinimetatud idapoolsest trassialternatiivist, mis jookseks Nabala kaitsealast ida poolt, kirjutas Harju Elu.

Harju ja Rapla maavanem märgivad ettepanekus, et idapoolne trassialternatiiv on perspektiivitu ning ajaliste ja rahaliste ressursside optimaalsemaks kasutamiseks ei ole otstarbekas koostada sellele trassialternatiivile detailset lahendust.

Lisaks peavad maavanemad idapoolset trassialternatiivi mittesobivaks kohaliku ja regionaalse rongiliikluse korraldamise seisukohast, kuna trassialternatiiv kulgeb asustusaladest eemal ega võimalda perspektiivis koridori kasutamist pealinnaregiooni paremaks ühendamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis siiski tähelepanu asjaolule, et valitsus on andnud ülesande Harjumaal ida- ja läänepoolset trassialternatiivi täpsemalt võrrelda ning tööd viiakse lõpuni. Võrdlus-tulemusi peab tutvustama ka avalikkusele, selle ettepanekuga juhtkomitee nõustus, kirjutas Harju Elu.

Samal kohtumisel otsustas juhtkomitee mitte toetada Kiili valla Kangru seltsi tehtud ettepanekut lisada Rail Balticu planeeringu trassikoridoride võrdlusesse variant 12A, mis jookseb mööda olemasolevat Tallinna-Viljandi raudtee trassi.

Samas poleks majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul praeguse, 1520-millimeetrise raudteetaristu Viljandi suunal likvideerimine otstarbekas, sest see tooks kaasa projekti kallinemise ning mitmeid tehnilisi probleeme. Samuti seab trassivariant 12A komitee hinnangul otsesesse ohtu Ülemiste järve veekvaliteedi ning sellega ka suurema osa Tallinna elanikkonna joogivee.

Kohtumise protokollis märgitakse, et «ühtlasi on trassialternatiiv 12A Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas suurima ehitusmaksumuse ja vähima sotsiaalmajandusliku tuluga 30 aasta lõikes». Juhtkomitee lisab, et 12A trassialternatiivi ei toetanud möödunud aasta mais kabinetiistungil ka valitsus.

Maavanemate ja juhtkomitee eelistatud niinimetatud läänepoolne trassialternatiiv kulgeb Harjumaal läbi Saku, Kiili, Rae ja Jõelähtme valla ning Maardu linna.

Allikas: Postimees, 8.06.2015