Rail Baltica projekt on jõudmas järgmisse etappi – 2019. aastal on algamas põhiprojekteerimine. Paralleelselt põhiprojekti valmimisega taotlevad Rail Baltica raudteeprojekti arendajad täiendavat keskkonnamõjude hindamist.

Keskkonnamõjusid leevendavaks meetmeks on ka ökoduktid, mida Rail Baltica Eesti osa trassile on planeeritud 24.

Rail Baltica meeskond esitas veebruaris Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse keskkonnamõjude hindamise algatamiseks. Kuna põhiprojekt võib paiguti tingida hilisema täiendava keskkonnamõju hindamise vajaduse, on mõistlik hindamine viia läbi juba põhiprojekti koostamise ajal. Rail Baltic Estonia keskkonnajuhi, Roland Müüri, sõnul annab see võimaluse varakult välja töötada optimaalsed lahendused ning on ühtlasi mõistlik lähenemine ka projekti ajakava silmas pidades.

“Maakonnaplaneeringute ja eelprojekti koostamise ajal viidi küll läbi kõrge täpsusastmega keskkonnamõjude strateegiline hindamine, kuid arvestades, et järgnevas projekteerimisetapis ehituslahendused täpsustuvad ning võib tekkida uusi teadmisi trassi või selle mõjualasse jääva keskkonna kohta, on otstarbekas samal ajal viia läbi ka detailsem hindamine,” selgitas Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür.

“Ette võetav keskkonnamõju hindamine annab suurema kindluse, et keskkonnale ei teki täiendavat mõju, mida ei saa projekti elluviimisel vältida, leevendada või kompenseerida. Keskkonnal on projektis väga oluline roll. Mõjude järjepideva hindamise ja vajadusel nende leevendamisega tegeleme pidevalt kogu projekti vältel, ” lisas Müür.

Raudtee põhiprojekteerimisega paralleelselt toimuv keskkonnamõjude hindamine on abiks sobivaima tehnilise lahenduse leidmiseks. Mõjuhindamise läbiviimisel lähtutakse maakonnaplaneeringutest ja juba olemasoleva hindamise aruandest. Mõjuhindamise käigus viiakse läbi ka avalikustamisi, millest teavitatakse ühisettevõtte AS RB Rail ja Rail Baltic Estonia veebilehtedel.

RB Rail AS on saatnud hindamise algatamise taotluse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Keskkonnamõjude hindamise protsess kestab projekteerimisega paralleelselt mõned aastad.

Rail Baltica on kiire, turvaline ja keskkonnasõbralik raudtee, mis ühendab Eesti lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav raudtee võimaldab reisijatele liikumiskiiruse kuni 249 km/h ning kaubarongidele kuni 120 km/h.

Rail Baltic Estonia OÜ on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte. Rail Baltic Estonia põhiülesandeks on kiire raudteeühenduse realiseerimine ning sellega seotud administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmine Eestis. Samuti esindab Rail Baltic Estonia Eesti riigi huve Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab 14 inimest.