JANE-LY TAMMEKIVI
objektijuht, TREV-2 Grupp AS


Rail Baltica projekti eesmärk on arendada välja kiire raudteeühendus, mis liidab Baltimaad Euroopa laiema raudteetaristuga. Harjumaa põhitrassi esimene etapp on projektis oluline verstapost, mille raames rajatakse uue generatsiooni raudteetaristu, et toetada kiiret, turvalist ja keskkonnasõbralikku raudteetransporti.

Põhitrassi esimene, 4,8 kilomeetri pikkune, raudteelõik ulatub Ülemistest kuni Lagedi tee ristumiskohani Soodevahes, Rae valla territooriumil. Ehitus hõlmab ka Ülemiste jaama osalist seisupargi muldkeha ning tulevase perspektiivse sõiduautode rongidele laadimise jaama raudteeosa muldkeha rajamist.

Kavandatud ja käimasolevad tööd

Raudteemuldkeha laius varieerub 14 ja 20 meetri vahel ning töödega on kavas alustada sel kevadel. Raudtee muldkeha rajamisega paralleelselt luuakse nõutav drenaažisüsteem, kaablikanalid, maaparanduse elemendid ja tugiseinad ning paigutatakse ümber olemasolevad tehnovõrgud. Lisaks on kavas ehitada lõigule väikeloomadele ohutut liikumist võimaldav truup.
Hetkel keskendutakse maaparandustöödele eesmärgiga tagada pinnase stabiilsus ja veerežiimi optimeerimine, mis on hädavajalik raudteetaristu pikaajaliseks vastupidavuseks. Lisaks on käimas Soodevahe kraavi puhastamine ja kindlustamine. Need tööd on kriitilise tähtsusega, et vältida üleujutusi ja tagada piirkonna looduslike veevoolude säilimine. Oleme selle käigus aktiivselt kohalike elanikega suhelnud ning koostöö on kulgenud väga positiivselt, tõstes seeläbi ka kogukonna silmis projekti usaldusväärsust.
Jätkuvalt on käimas raudtee projekteerimine, peatselt valmistutakse alustama ka kaevetöödega, mis on järgmine suur samm raudteetrassi füüsilisel rajamisel.

Liikluskorraldusest

Lähemas tulevikus liikluskorralduses olulisi muudatusi ei ole. Projektijuhtimise meeskond on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et minimeerida ehitustööde mõju ümbritsevale liiklusele. Siiski jälgitakse olukorda pidevalt ja vajadusel võetakse kasutusele täiendavad meetmed, et tagada nii liiklusohutus kui ka ehitustööde sujuvus.

Harjumaa põhitrassi I etapi ehitustööd on märgilise tähtsusega samm rahvusvahelise raudteevõrgustiku arendamisel, andes olulise panuse regionaalse mobiilsuse, majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkuse edendamisse. Rail Baltica kujutab endast kõrgtehnoloogilist ja tulevikku suunatud lähenemist transpordiinfrastruktuuri arendamisel, mis tagadeb Eesti ja meie lõunanaabrite parema ühendatuse Euroopaga.