Euroopa rööpmelaiusega Rail Balticu raudteetrassile kavandatakse Eesti territooriumil metsloomade tarbeks kokku 25 ökodukti ehk ülekäigukohta. Kolmandik trassist võib aga jääda tarastamata.

“Maakonnaplaneeringutega on trassile ette nähtud rajada 25 ökodukti, millele lisanduvad mõned jõgede kallasrajad, kuhu on plaanitud suurulukitele sobivates mõõtmetes loomade läbipääsud,” ütles Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür Delfile. “Kahepaiksetele olulistes kohtades rajatakse neile sobivaid läbipääse, samuti kujundatakse vooluveekogude truubid selliselt, et need sobiks muu hulgas ka pool-veelistele loomadele,” lisas ta.

Ökoduktide lõplik arv ei ole Müüri sõnul veel lõplikult paika pandud. “Hetkel tegeleme ökoduktidele alternatiivsete lahenduste otsimisega. Ökoduktid on maailmas palju kasutust leidnud lahendused, kuid paraku on neil ka puuduseid,” nentis ta.

Seetõttu hakatakse Müüri sõnul olemasolevatel raudteeliinidel peatselt testima loomapeletussüsteeme. “Süsteem koosneb lihtsustatult aia katkestuse eelsetest rongituvastusmoodulitest ning katkestuskohas 70-meetriste vahedega paigutatud kõlaritest, mis teevad rongi saabumise eelselt loomadele mõjuvaid hoiatushelisid,” selgitas Müür.

Selline lahendus võimaldaks jätta teoorias ühe kolmandiku Rail Balticu trassist tarastamata.

Õnnetusi loomadega juhtub Eesti raudteedel võrdlemisi sagedasti – aastal 2016 oli neid 54, aasta varem 50 ja aasta enne seda 36.

Delfi