Raplamaa põhjaosas jätkatakse ainult ühe trassivariandiga, mis kulgeb Kohila ja Prillimäe vahelt, otsustas Rail Balticu juhtkomitee. Kohila vald on selle vastu, kuna trass lõhuks nende arenduspiirkonna.

Kohila vallavolikogu saatis Rail Balticu juhtkomiteele kirja, milles ütleb, et ei muuda oma varasemaid otsuseid Rail Balticu kohta. Üks neist välistas Kohila alevit läbiva trassialternatiivi 12A ning teine Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgeva 16A.

Just viimati nimetatut eelistas aga Rail Balticu juhtkomitee oma hiljutises otsuses. Harju, Rapla ja Pärnu maavanemaid ning ministeeriumide esindajaid ühendav juhtkomitee tugines oma otsuses maavanemate ettepanekule ja Rail Balticu konsultandi pakutud eelistusele.

16A on trass, mille eelmine valitsus mullu novembris peetud kabinetiistungil kõrvale lükkas, jättes piirkonnas kaardile kaugemalt idast Salutaguse külje alt kulgeva 16D.

Eelmine valitsus tugines eelmise Rapla maavanema Tiit Leieri ettepanekule. Leier omakorda lähtus Kohila valla eelistusest.

Ta põhjendas, et 16A hakkaks takistama Kohila vallale olulise piirkonna, nn Uus-Kohila arengut ja läheks vastuollu valla üldplaneeringuga. Alale on koostatud detailplaneeringuid, sinna on rajatud teid ja veetrasse ning ehitatud maju.

Lisaks 16D-le jättis valitsus novembris valikusse Nabala looduskaitsealast ida poolt kaarega mööduva trassi 13BC, et saaks võrrelda mitut alternatiivi.

Trasside kirbutsirkus

Märtsis tegid Rapla praegune maavanem Tõnis Blank ja Harju maavanem Ülle Rajasalu Rail Balticu juhtkomiteele ettepaneku 13BC võrdlusest kõrvaldada ja tuua tagasi 16A. Seda juhtkomitee äsja tegigi, kuid eemaldas lisaks Kohila eelistuse 16D.

Kohila vallavanema Heiki Hepneri sõnul on olukord halenaljakalt kurb ja seda mitte ainult sellepärast, et Kohila valla seisukohast tuimalt üle sõidetakse ja et Rapla maavanem toetab lahenduste otsimisel Harjumaa ettepanekuid, mitte Kohila valla seisukohti.

“Halenaljakalt kurb on, kuidas seda kõike tehakse,” märkis Hepner, tuues selle kohta näiteid maavanemate kirjast ja juhtkomitee viimase koosoleku protokollist. Kõigepealt tehakse ettepanek välistada trass 13BC. Siis samas kirjas leitakse, et alles jääb ainult üks alternatiiv 16D, aga võrrelda tahaks kahte. Seega vaja juurde tuua uus trassi alternatiiv 16A. Ning lõpuks jõutakse arutelu käigus järeldusele, et mis me kahte trassialternatiivi ikka võrdleme, loobume 16D-st, meil ühest küll. Kui see ei ole demagoogia ja kirbutsirkus, siis mis see on?

Kohila vallavolikogu märgib oma kirjas veel, et võrdluses peaks olema mitu trassialternatiivi ja kui trassi rajamisel peetakse kõige olulisemaks hinda, tuleks tuua tagasi trassialternatii-vid numbriga 10 ja lisada trassialternatiiv 16E (läbivad või riivavad Nabala looduskaitseala – toim).

Samas on aga ka Kohila eelistatud, Salutaguse servast kulgeva 16D teele ilmunud viimastel kuudel värske takistus. Nimelt on välja ilmunud Salutaguse mõisaala arendaja ja teatanud, et soovib piirkonna lähiaastail välja ehitada.

„Kohtumisel arendajatega 15.05.2015 on nii kohaliku omavalitsuse esindajatele kui ka maakonnaplaneeringu korraldajatele kinnitatud, et esimeses etapis on kavandatud projektalale tootmishoonete rajamine, mis pakuksid tööd umbes kahesajale tippspetsialistile, millele on kavandatud lisaks teises etapis sotsiaal- ja elamisfunktsiooni väljaehitamine,” kirjeldab Rail Balticu juhtkomitee protokoll Salutaguse arendaja plaane.

Juhtkomitee võttis eelnimetatud otsuse vastu 14. mail peetud koosolekul ja allkirjastas koosoleku protokolli 3. mail. Allkirja on andnud majandus- ja kom-munikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, siseministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet ja kolme maakonna maavanemad.

Trassi 16A pakkus algselt ideetasandil välja kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 10.06.2015