Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Kangru – Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks, et integreerida Balti riigid Euroopa raudteevõrguga. Rail Baltica trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus on määratud varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega.

KMH-s on kavandatavaks tegevuseks kiire raudtee (Rail Baltica) rajamine ja kasutamine Harju maakonnas ~19 km pikkusel lõigul Kangrust kuni Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru aleviku juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass kulgeb Männiku raba idaservas, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus.

Keskkonnamõju hindamine viidi läbi raudtee põhiprojektile. Raudtee projekteeriti vastavalt projekteerimisjuhistes ja opereerimise kavas kirjeldatud nõuete alusel arvestades keskkonnamõju hindamise tulemusi. KMH käigus hinnati kavandatava tegevuse rajamis-, kasutamis- ja lõpetamisetappidega kaasnevat keskkonnamõju.

Tutvu lähemalt Rail Baltica raudteeprojekti Kangru – Harju-Rapla maakonna piir KMH kaardirakendusega SIIN.

KMH aruande ja ehitusprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 25.11.2022. KMH ja ehitusprojekti dokumendid on registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/769657.

Rail Baltica eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel: https://www.ttja.ee/eraklient/rail-baltic/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud.  

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 25.11.2022 elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 30.11.2022 kell 18:00 – 20:00 Kiili lasteaia Kangru maja saalis (Kullerkupu 10, Kangru). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu TTJA kodulehel avaliku arutelu teatel olevale lingile vajutades: https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee