Eelmisel aastal valmis Rail Baltica projekti raames kolm viadukti ja kaks ökodukti. Kokku on 2022. ja 2023. aastal hangetega juba kaetud või hangetesse minemas projekte mahus ligi 200 miljonit ning põhitrassi lõikude ehitusse minekul toob Rail Baltica võrreldavas suurusjärgus siinsele turule ühes aastas.

Mitmel pool tulevase Rail Baltica trassil on viaduktid-ökoduktid-ristumised juba valmis ning mitmed on hetkel töös. Oleme suutnud ka hoolimata suuri ning väga ootamatuid väljakutseid püstitanud aastast kõikide töödega kavandatud graafikus püsida, samuti oleme üsna täpselt prognoosinud objektide eeldatavaid ehitusmaksumusi.

Tööd põhitrassil

2021. aasta augustis ja septembris sõlmis Rail Baltic Estonia kohalike ehitusettevõtetega lepingud mitme Rail Baltica põhitrassi ristumise ehitamiseks. Nüüd, kus aktiivse ehitustegevuse algusest on möödunud veidi üle aasta, võib juba ka füüsilises keskkonnas märgata erinevate rajatiste kerkimist. Nii mõnedki neist möödunud aastal ka valmisid:

 • Harjumaal Tallinn-Tartu maanteel asuv Assaku teeviadukt
 • Raplamaal asuvad Tagadi ja Künka maanteeviaduktid ning Loone ja Urge ökoduktid
 • Lisaks juba ehituses olevatele ristumistele ja kohtobjektidele (neist allpool) valmistutakse veelgi tõsisemaks tööks – raudtee põhitrassi esimeste lõikude ehitamiseks. Esimene hange, Harju – Rapla maakonna piirist kuni Sihi teeni kulgeva põhitrassilõigu ehitamiseks, sai möödunud detsembri alguses välja kuulutatud.
 • Käesoleva aasta jooksul on kavas välja kuulutada ka Ülemiste-Lagedi, Soodevahe-Kangru ja Sihi tee-Alu põhitrassilõikude ehitushanked.

Tööd käivad hetkel järgmistel objektidel

 • Raplamaal asuval Kalevi ökoduktil on teostada jäänud piirdeaia ehitus ning haljastus- ja heakorratööd. Projekt valmib kõigi eelduste kohaselt käesoleva aasta juunis.
 • Saku vallas asuval Saustinõmme ökoduktil on teostatud betoonitööd ning hetkel on käimas pinnase- ja hüdroisolatsioonitööd. Objekti valmimistähtajaks on käesoleva aasta august.
 • Kiisa kõrgepingeliinidel on lõpetatud elektrikatkestustega seonduvad tööd ning jäänud on demontaaži- ja taastamistööd.
 • Jäveküla-Karla gaasitrassil on lõpetatud projekteerimine ja käimas on ettevalmistavad tegevused ehitustöödega alustamiseks. Ehituslepingusse loodetakse jõuda jaanuarikuu jooksul.
 • Ehitustöödega on alustatud Kehtna vallas asuval Kehtna-Põlma maanteeviaduktil ning Saku vallas asuval Tagadi-Kurtna teeviaduktil. Objektide eelduslik valmimistähtaeg on käesoleva aasta september.
 • Ehituslepingud on sõlmitud Saku vallas asuva Tagadi ökodukti, Kehtna vallas asuva Selja ökodukti ja Rapla vallas asuva Sikeldi teeviadukti ehituseks. Objektid valmivad kõigi eelduste kohaselt käesoleva aasta sügisel.

Olulisematest Rail Baltica objektide hangetest

 • Lõik Harju/Rapla maakonna piirist Sihi teeni – lõigu pikkus on 9,4 kilomeetrit ja ehituse kavandatav algus 2023. aasta sügisel. Lõigule jääb ka 5 viadukti, 1 rohesild, 1 kergliiklustunnel ja 5 kilomeetrit müratõkkeseina. Trassilõigu valmimine on kavandatud 2027. aasta sügisesse.
 • Lõigu Ülemiste-Lagedi pikkus on 4,8 kilomeetrit ning ka selle ehituse plaanitud algus on tänavu sügisel ja valmimisaeg 2027. aasta sügisel.
 • Sel aastal on kavas välja kuulutada kolm põhitrassi lõigu hanget – Soodevahe-Vaskjala-Ülemiste kanali sild ning sillast edasi kuni Kangruni, kogupikkusega 13,7 kilomeetrit. Ehitustegevuse oodatav algus on 2024. aasta sügis ja valmimisaeg 2028. aasta sügis. Kolmanda hankena on plaanis ehitusse minna 14,1 kilomeetri pikkusel lõigul Sihi tee-Alu, mille ehitusega loodetakse algust teha tuleva aasta kevadel ja valmis peaks see olema 2028. aasta kevadel.
 • Ülemiste terminali etapp 2 – terminali raudteerajatised, mille eeldatav lepingu sõlmimise tähtaeg on 31.03.2023. Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitushankega rajatakse tulevase terminalihoone maa-alused betoonkonstruktsioonid koos uute ooteplatvormidega tänastele Elroni ja tulevastele Rail Baltica rongidele.

Ehitustööde 1. etapp valmib eelduslikult 2025. aasta mais, mille raames hakkavad tänased Elroni rongid peatuma uue ooteplatvormi ääres. Ehitustööde 2. etapp valmib kõigi eelduste kohaselt 2026. aasta sügisel, millega ehitatakse välja tulevase Rail Baltica rongide ooteplatvormid.

 • Ülemiste terminali etapp 3 – põhjapoolsed tänavad ja trammitee ehitustööd. Terminali põhjapoolsete alade projekteerimistööde hange on avaldatud ja pakkumusi oodatakse jaanuari lõpuks. Projekteerimistööd on kavas lõpetada suve lõpuks, misjärel kuulutatakse samale alale välja ehitustööde hange.
 • Pärnu reisiterminali Lao tänava ehitus, mille eeldatav lepingu sõlmimise tähtaeg on käesoleva aasta I kvartal. Pärnu reisiterminali juurdepääsutee I etapi näol on tegemist Lao tänav T2 kinnistule kavandatud ca 400 meetri pikkuse sõidu- ja kergliiklusteega, mis ehitatakse koostöös Pärnu linnavalitsusega. Ehitustöödega plaanitakse lõpetada käesoleva aasta viimases kvartalis.
 • Kuku viadukti ja Muuga multimodaalse kaubaterminali kõrgepinge õhuliinide ristumiste ümberehitus. Töödega plaanitakse alustada käesoleva aasta mais.
 • Maardu tee viadukt. Maardu tee sõlme ehitushange planeeritakse välja kuulutada käesoleva aasta I kvartalis ning tööde planeeritav kestvus on kaks aastat. Ehituse käigus tõstetakse ümber tehnovõrke, Maardu tee viiakse raudtee ristumisel eritasandiliseks ja kavandatakse ühendusteed.
 • Pärnu ja Soodevahe ehitusaegsete ladude ehitustööd. Tööde eesmärk on rajada Rae valda Soodevahele ning Pärnu linna Niidu tööstuspiirkonda raudtee infrastruktuuri materjalide ajutised laoplatsid, mis täidaksid Rail Balticu põhitrassi ehitusaegset laofunktsiooni.

Maa-alad ühendatakse 1520 mm rööpmelaiusega raudteeharudega, mis on materjalilao funktsioonide täitmiseks otstarbekas, mis võimaldaks liigutada suuregabariidilisi materjale.

Tegevus hõlmab raadamist, laoplatside alust väljakaevet ja tagasitäidet, osale ladustamisalast ajutise katendi rajamist. Lisaks taastatakse olemasolevad juurdepääsuteed, rajatakse uued, paigaldatakse ajutised piirdeaiad ja kommunikatsioonid (elekter).

Eeldatava ehituse töövõtulepingu sõlmimine on kavandatud käesoleva aasta keskpaika ja sihiks on seatud, et 2026. aastal on laoplatsid valmis vastu võtma esimesi RB põhitrassi pealisehituse materjale (liipreid, rööpaid, ballasti killustikku)

Muud ettevalmistamisel ja sel aastal kavas olevad hanked

 • Põrguvälja tee viadukt                  
 • Ülemiste terminali bussijaama ja autoparkla ehitustööd                                
 • Pärnu ja Soodevahe ehitusaegsete ladude ehitustööd                                    
 • Alu tee viadukt                 
 • Pärnu infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp                                     
 • Rukki tee viadukt                                            
 • Kangru liiklussõlm                                           
 • Saku-Tõdva                       
 • Tõdva-Hageri                                    
 • Parila tee viadukt                                            
 • Juula tee viadukt