Äsja valminud Rail Balticu projekti Eesti osa planeerimis- ja ehitusfaasi riskianalüüsis kaardistati rahvusvahelise suurprojektiga kaasnevad riskid, millega peab projekti vältel arvestama ja tegelema, et nende realiseerumist vältida. Valminud analüüs on sisendiks projekti riskijuhtimise süsteemi loomisele.

„Projekti riskianalüüs ning sellest tuleneva riskijuhtimise süsteemi loomine, on Rail Balticu sarnaste suurte ja keerukate projektide juhtimise lahutamatu osa. See on hädavajalik meetod, et mistahes olukorrad ei tabaks meid ootamatult ja me oskaks nende võimalikku mõju vajadusel leevendada,“ ütles Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav.

Riskianalüüsi läbi viinud Ernst & Young Baltic esindaja Siim Abeni sõnul juhiti muuhulgas tähelepanu Rail Balticu arendusprojekti finantseerimisega, projektijuhtimisega ja hangetega seotud riskidele, mille realiseerumine avaldaks projektile negatiivset mõju. Seejuures hinnati riskide mõju neljas kategoorias – raha, aeg, kvaliteet ja maine.
Riskianalüüsi protsessi olid lisaks projekti Eestipoolsetele läbiviijatele kaasatud ka mitmed välised infrastruktuuri arendusprojektidega kokku puutuvad eksperdid, et saada võimalikult laiapõhjaline ülevaade projekti võimalikest riskidest. Analüüs hõlmas riskide tuvastamist, olulisemate riskide analüüsi ja hindamist ning esialgse riskihindamise raamistiku loomist edaspidiseks.

Projekti riskide juhtimine seisneb riskide jooksvas jälgimises, regulaarses ümberhindamises ja riskide eskaleerumisel projekti juhtorganite informeerimises.

Üks osa Rail Balticu projekti riske on seotud stsenaariumiga, kus Euroopa Liidu poolne rahastamine peaks mingil põhjusel võrreldes seni planeeritud mahuga vähenema. Teine riskivaldkond, millele analüüs osutab, on tõrgete tekkimine projekti rahvusvahelises koostöös, mis võib takistada infovahetust, otsustusprotsesside toimimist ja mõjutada projekti elluviimist.

Riskianalüüs käsitleb ka võimalikke riske, mis on seotud laiemalt projekti juhtimisega, võttes arvesse, et projekti on kaasatud mitmeid erinevaid asutusi ja organisatsioone – Rail Baltic Estonia OÜ, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalveamet, Maa-amet, samuti maavalitsused. Lisaks on riskidena välja toodud hankestrateegia või üksikute oluliste hangete ebaõnnestumine, mis võib mõjutada projekti maksumust ning ajakavas püsimist. Sellega seonduvalt tulenevad riskid ka alamprojektide või projektiosade vastastikusest sõltuvusest, kus mingi tegevuse viivituste või takistuste tõttu ei ole võimalik mõnes teises projekti osas edasi liikuda.
Riskianalüüsi koostasid Rail Baltic Estonia tellimusel Ernst & Young Baltic AS ja TRINITI Advokaadibüroo. Riskianalüüsi maksumuseks oli 48 000 eurot ning seda rahastati Rail Baltic Estonia OÜ-le riigieelarvest planeeritud vahenditest.

Paari aasta jooksul valmib ka kogu projekti hõlmav riskianalüüs ning korraldatakse hange riskijuhtimissüsteemi tellimiseks.
Riskianalüüsi kokkuvõte on leitav SIIT.