Miks ei valitud Rail Balticat läbi Tartu (ei olemasolevale trassile ega selle kõrvale)?

 1. Sest paljud hooned ja elumajad tuleks lammutada
 2. Sest lätlased ei ehita Rail Baltica trassi Valgast Riiga
 3. Sest ca 70 km pikem trass tooks väga paljudele pikema reisiaja ja kõrgemad piletihinnad
 4. Sest pikem trass = vähesem atraktiivsus kaubavedude jaoks
 5. Sest olulised raudteed (nt Tapa-Narva; Valga-Koidula-Tartu) ja asulad (Põlva, Võru) jääks äralõigatuks
 6. Sest raudtee ehituskulud ning iga-aastased hoolduskulud kasvaksid meeletult
 7. Sest kümned asulasisesed raudteeülesõidukohad ja juurdepääsuteed tänasel Tallinn-Valga liinil tuleks ehitada eritasapinnalisteks
 8. Sest tekiks palju kasutuid maatükke kahe raudtee vahel
 9. Sest pikem trass tähendaks suuremat kulu maade omandamiseks
 10. Sest Tallinna ja Tartu vahel on juba hea ja toimiv rongiühendus, kuhu on investeeritud miljoneid eurosid

Miks ei ehitata Rail Balticat olemasolevale Tallinn-Pärnu trassile?

 1. Tänane trass on ainult 60% ulatuses olemas vajaminevast
 2. Sest paljud hooned ja elumajad tuleks sundvõõrandada ja lammutada
 3. Sest ehitus tähendaks Tallinn-Rapla-Viljandi rongiliikluse katkemist vähemalt 3 aastaks
 4. Sest trass läheks läbi looduskaitse- ja Natura 2000 alade
 5. Sest olemasolevale, kohati 100 aasta vanuse muldkehaga, trassile ehitamine tähendaks täiesti uue muldkeha ehitamist
 6. Sest kõik tehnovõrgud tuleks siis ümber paigaldada
 7. Sest eritasandiliste ristumiste ehitamine on asulate tõttu raskendatud
 8. Sest kiire rongi läbi asulate liikumist ei toetanud kohalikud omavalitsused
 9. Sest olemasolevat trassi tuleks kiiruse lisamiseks oluliselt sirgendada
 10. Sest kui olemasolevast koridorist liikuda kaugemale kui 20 meetrit, on sisuliselt tegu juba uue raudteekoridoriga

Milliste asjaoludega arvestati Rail Baltica trassivariante võrreldes ja valiku tegemisel?

 1. Vähim mõju Natura alade, kaitsealade ning kaitsealuste liikide elupaikade suhtes
 2. Vähim mõju elamualade suhtes (puhvriks vähemalt 500 meetrit)
 3. Vähim mõju kalmistute, muinsuskaitsealade ja –objektide suhtes
 4. Trassi tehniline sobivus
 5. Ehitusmaksumus ja sotsiaalmajanduslik tulu

Hinnatud kriteeriumite põhjal analüüsiti läbi 53 trassi alternatiivi ja valiti selline, mille puhul oli kõikide hinnatavate mõjude lõikes negatiivne efekt kõige väiksem.