Geoloogide ümarlaua üheks peamiseks eesmärgiks oli tuua avalikku arutellu teadlaste seisukohad karstinähtuste kohta plaanitaval Nabala kaitsealal.

Ümarlaual esinesid karstiteemaliste ettekannetega Tartu Ülikoolist hüdrogeoloog Andres Marandi (“Hüdrogeoloogilised tingimused Nabalas”) ja geoloog Argo Jõeleht (“Karst georadari läbilõigetel Nabalas ja mujal”) ning Reaalprojekt OÜ-st ehitusgeoloog Priit Ilves (“Karst ja ehitus”). Lisaks olid arutellu kaasatud mitmed suurte kogemustega geoloogiaspetsialistid – akadeemik Anto Raukas, professor Mait Mets, hüdrogeoloog Rein Perens jne.

Ettekannetes ja arutelul nenditi, et Rail Balticu trasside läbimineku piirkonnas kavandatavast Nabala kaitsealast puuduvad looduslikud tingimused oluliseks karsti arenguks ja seetõttu seal suuremaid karstivorme ei esine. A. Kivistiku 2013. aasta novembris koostatud uuringus („Nabala maastikukaitseala ettepaneku allikate, allikasoode, lubjarikaste soode ja karstinõgude inventuur“) kavandatava Nabala kaitseala lõunaosas (Pahkla küla lähistel) väljatoodud karstinõgude puhul ei ole valdavalt kindlasti tegemist karstinõgudega vaid allikatega.

Arutelu pikema protokolliga on võimalik tutvuda siin