Rail Balticu raudtee on kavandatud täies ulatuses elektrifitseerituna. Selleks on kavandatud piki raudteetrassi veoalajaamad, kus kõrgepingevõrgust saadav elekter muundatakse Euroopa standardile vastavaks (25 kV 50 Hz AC). Kokku tuleb selliseid veoalajaamu trassile neli: Häädemeestele, Sindisse, Kehtnasse ja Järvekülla. Uue raudtee rajamisega tuuakse neisse piirkondadesse suure varustuskindlusega elektriühendus.

Kuigi tänapäevase rongi energiatarve ei ole väga suur, on oluline kogu süsteemi töökindlus. Seetõttu plaanitakse trassil kõrgepingevõrgu rekonstrueerimine ajaks, mil raudtee avatakse liikluseks.

Majandusministeerium ja Elering sõlmisid detsembris lepingu Lihula ja Kiisa vahelise põhivõrgu sektsiooni mastide seisukorra hindamiseks ning sektsiooni tugevdamise eelprojekti koostamiseks.

Uuringute eelduseks on peaaegu 130 km pikkusel põhivõrgu lõigul oleva juhtme vahetamine suurema läbilaskevõimega juhtme vastu, osaliselt ka isolatsiooni vahetus ning mastide ja nende elementide seisukorra hindamine. Uuringu tulemusel valmistatakse ette eelprojekt.

Sellega luuakse kõnealuses piirkonnas alused Rail Balticu rongiliikluse toitevarustusele ja parendatakse kohalike elektritarbijate varustuskindlust. Uutest elektriühendustest ei saa kasu mitte ainult rajatav raudtee, vaid ka kõik elektritarbijad, kes neis piirkondades seda igapäevaselt tarbivad. Raudteega kaasnev varustuskindlus aitab tunduvalt parandada elektrivarustuse kvaliteeti.

Elering kuulutas hanke välja 15. detsembril 2016. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. jaanuaril 2017, uuringud ja eelprojekt teostatakse 15. oktoobriks 2017.