Lepingu sõlmimine tõendab Balti riikide pühendumust uue raudtee rajamisele ja aitab asuda selgemale seisukohale projekti edasise rahastamise küsimuses. Riikidevaheline lepe on vajalik õigusaktina, milles määratletakse Rail Balticu projekti elluviimiseks vajalik raamistik ning mille alusel viiakse ellu juba sõlmitud konkreetsemad ja detailsemad kokkulepped transpordi eest vastutavate ministeeriumide ning Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail AS vahel.

Lepinguga reguleeritakse riikide kõrgeimal tasemel Rail Balticu ettevalmistustööde ja ehituse tähtajad, raudtee üldised standardid ning rahastus- ja valmimistähtajad. Praegu on Rail Balticu rajamine õiguslikult sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega, kolme Balti riigi peaministri ühisdeklaratsioonide ning Balti riikide, Euroopa Komisjoni, Soome ja Poola kokkulepetega. Riikidevahelise kokkuleppe sõlmimine on vajalik, et luua selgem õigusraamistik kolme Balti riigi koostöös rajatava tõhusa ja kiire Euroopa standardrööpmelaiusega raudtee valmimisele.

Ootame, et Balti riikide peaministrid kirjutavad lepingu alla pärast seda, kui nende riikide valitsused kiidavad 2017. aasta 31. jaanuaril Balti koostöö Eesti eesistumisperioodi esimesel peaministrite kohtumisel lepingu heaks. Leping jõustub pärast selle ratifitseerimist parlamentides.