Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud Rail Baltica raudteetrassil lõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega.

Keskkonnamõju hindamise esimeseks etapiks on programmi koostamine, milles kirjeldatakse projekteeritavat raudteelahendust, lahenduse võimalikke alternatiive, mõjutatavat keskkonda ja kirjeldatakse vajalikke täiendavaid uuringuid ning keskkonnamõju hindamise metoodikat.
Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuhi Roland Müüri sõnul viiakse keskkonnamõju hindamine läbi, et leida raudteele planeeringukoridoris parim asukoht ning optimaalseimad tehnilised lahendused. „Keskkonnamõju hindamise programmi koostamine lõigul Harju/Rapla maakonna piir – Hagudi on käimas ning läheb oktoobris avalikustamisele. Täna oleme edasi liikumas järgmise kahe lõigu programmi koostamisega. On oluline, et raudtee ehitamise käigus oskaksime ette näha ja püüaksime vältida või minimeerida raudteest tulenevaid võimalikke mõjusid nii loodus- kui inimkeskkonnale,“ lausus Müür.

Valminud keskkonnamõju hindamise programmide eelnõud edastati 14. oktoobril Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kes peab kontrollima nende seaduse nõuetele vastavust ning küsima programmi kohta ka asjassepuutuvate asutuste seisukoha. Ametkondade heakskiidu järgselt viiakse läbi keskkonnamõju hindamise programmide avalikustamine koos programmide avaliku väljapaneku ja avaliku aruteluga.

Keskkonnamõju hindamise programmide eelnõud esitas Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile RB Rail AS. Eelnõu on sündinud Hispaania insenerifirma IDOM Consulting, Engineering, Architecture ja Eesti juhtiva infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõtte Skepast&Puhkim OÜ koostöös.

Praeguse prognoosi järgi jõutakse keskkonnamõju hindamise programmide avaliku väljapanekuni käesoleva aasta detsembris. Seni on huvilistel võimalik tutvuda programmi eelnõu praeguse versiooniga, mis on kättesaadav Rail Baltica dokumendikogust.

Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud on Rail Baltica trassilõigul Eestis valminud kolmel lõigul kaheksast. Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõule lõigul Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini on Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet juba esitanud seisukoha. Selle alusel programmi eelnõud täiendati ning see tehakse avalikuks oktoobri lõpus. Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek kestab kolm nädalat, mille jooksul on kõigil soovijatel võimalik kirjalikult esitada küsimusi, omapoolseid kommentaare ning ettepanekuid. Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu. Selle raames tutvustavad keskkonnamõju hindamises osalenud eksperdid ja projektimeeskond keskkonnamõju hindamise programmi.