Rail Baltic maakonnaplaneeringute ja KSH raames viidi ajavahemikul juuni- november 2013 läbi neli taustauuringut, mille eesmärgiks oli täiendada infobaasi Rail Baltic trassivariantide väljatöötamisel ja sobivaima trassivariandi valikul.

Allpool loetletud uuringud ei ole otse aluseks trassivariantide eelistamisele, vaid on abimaterjaliks planeeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel. Arheoloogiauuring annab sisendi trassivariantide valikul, kuid on aluseks eelkõige ehitusprojekti koostamisel.

Loodusväärtuste uuring, vastutav läbiviija ja töögrupi juht Jaanus Remm, (Tartu Ülikool/OÜ Rewild). Oluline on märkida, et uuringu aruanne on tsenseeritud, kuna I ja II kategooria kaitsealuste liikide täpsete elupaikade info avaldamine ei ole vastavalt Looduskaitseseadusele lubatud.

Asustusstruktuuri uuring, vastutav läbiviija Tiit Oidjärv (OÜ Hendrikson & Ko) – esitatud on uuringuaruanne koos kaardimaterjalidega.

Kultuuriväärtuste uuring, vastutav läbiviija Laura Uibopuu (OÜ Hendrikson & Ko)- esitatud on uuringuaruanne.

Arheoloogiaväärtuste uuring, vastutav läbiviija Valter Lang (Tartu Ülikool)- esitatud on uuringuaruanne (välja arvatud juurdekuuluv kaardimaterjal, milles sisalduvad asukohaandmed on arheoloogide hinnangul konfidentsiaalsed).

Uuringud on kättesaadavad siin