Keskkonnaministeerium kiitis heaks Harju, Rapla ja Pärnu maakonna Rail Baltica maakonnaplaneeringute ühise keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande. Ministeeriumi hinnangul vastab KSH nõuetele ning trassi mõjud on adekvaatselt hinnatud.

KSH heakskiit on üheks eelduseks trassi paika saamisel Eesti osas, ehk teisisõnu maakonnaplaneeringu kehtestamisel. See võimaldab edasi minna maakonnaplaneeringute protsessi viimase etapiga – järelevalvega ning peale seda planeeringute kehtestamisega.

„Rail Baltica on raudtee, mis muudab meie põhja-lõuna suunalise ühistranspordi tulevikus märgatavalt keskkonnasõbralikumaks. Seetõttu on meile ka väga tähtis, et selle rajamise mõju tänasele looduskeskkonnale oleks võimalikult väike ning kavandatavad leevendus- ja heastamismeetmed aitaksid maksimaalselt looduskeskkonda säilitada. Heakskiidu saanud KSH aruanne loob selleks hea raamistiku,” sõnas Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav.

Rail Baltica keskkonnamõjude strateegilist hindamist eristab sarnastest projektidest see, et maakonnaplaneeringute etapis on hindamine läbi viidud oluliselt detailsemalt ja põhjalikumalt, tuginedes seejuures ka põhjalikele alusuuringutele. Trassi asukoha valimisega paralleelselt on tööd teinud projekteerijad, mis tähendab, et ka mõjusid on hinnatud märksa detailsemalt kui pelgalt maakonnaplaneeringu üldistusastmega. Kogu protsessi jooksul on toimunud tihe koostöö erinevate riigiasutuste, ametkondade ja organisatsioonide vahel. Töögrupis on koos käinud Eesti Raudtee, Maanteeameti, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Lisaks maakonnaplaneeringute järelevalvele jätkub nüüd ka projekteerimine, mis peab arvestama KSH tulemustega ja KSHs toodud meetmetega. KSH osutab ka täiendavatele keskkonnategevustele (nt seire, eelhindamised) ning uuringutele, mille tulemustega tuleb tehnilise projekti koostamise käigus arvestama.

Maakonnaplaneeringutega määratakse Rail Balticu trassi põhimõtteline asukoht. KSH annab planeeringute koostamisele olulise sisendi, seda just keskkonnakaitse seisukohast. Rail Balticu maakonnaplaneeringud esitatakse Rahandusministeeriumile järelevalve jätkamiseks.