Eile teatas Euroopa Komisjon, et on teinud ettepaneku suurendada järgmisel, 2021-2027 rahastusperioodil suuri üle-euroopalisi taristuprojekte rahastava Euroopa Ühendamise Rahastu vahendeid poole võrra. Rail Balticu koordineerimise eest vastutav Catherine Trautmann on otsusega rahul.

«TEN-T võrgustiku Põhjamere-Balti koridori koordinaatorina olen rahul täna Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Euroopa Ühendamise Rahastu ettepanekutega finantseerimiskavaks aastatel 2021-2027,» märkis Catherine Trautmann Euroopa Komisjoni eilse teate peale.

Euroopa Komisjon tegi eile ettepaneku jätkata ELi uuel eelarveperioodil (2021–2027) suuri üle-euroopalisi taristuprojekte rahastava Euroopa Ühendamise Rahastuga ja kinnitada uueks eelarveks 42,3 miljardit eurot. Võrreldes käesoleva eelarveperioodiga tähendab see 47-protsendilist kasvu.

«Kavandatava transporikoridori pikendamine loob uusi strateegilisi võimalusi majanduskoridori arendamiseks. Olulisima puuduva lüli Põhjamere-Balti transpordikoridoris, Rail Balticu rahastamine jätkub Euroopa Liidu poolt suurima, kuni 85-protsendilise kaasfinantseerimise määra ulatuses juhul, kui Euroopa Liidu Komisjoni ettepanek kinnitatakse Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Liidu Parlamendi poolt eesootavatel läbirääkimistel,» rääkis Trautmann.

Euroametnik märgib, et Euroopa Ühendamise Rahastule koostatud eelarveraamistik on võrreldes eelmise rahastusperioodiga kasvanud ja pakub Ühtekuuluvusfondi nõuetele vastavatele projektidele võimalust taotleda rahastust summast, mis kantakse Euroopa Ühendamise Rahastule järgmise rahastusperioodi alguses. «Teostusküpsetel projektidel on seega võimalus konkureerida rahastuseks riiklike assigneeringute üleselt,» ütles Trautmann.

Täiendav lisarahastus võib tuleneda ka sõjaväelise liikuvuse voost. «Nüüd on projekti eestvedajate ülesandeks viia õigeaegselt lõpule ettevalmistavad uuringud ja projekteerimiskavad, eesmärgiga saada osa tulevikuvõimalustest. Eesmärgiga tugevada projektijuhtimist RB Rail katusorganisatsiooni all ja ellu viia sätestatud kokkulepped ning edasised meetmed, on vajalik kõrgetasemeline koostöö kõigi partnerite vahel, toonitas kõrge euroamentik.

KOMMENTAAR

See annab kindlustunde lõpetada projekt plaanitud ajakavas

Ignas Degutis, RB Rail AS finantsjuht

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Ühendamise Rahastu uue finantseerimiskava osas aastateks 2021-2027, mis suurendab rahastusvõimalusi riikideülestele transpordiprojektidele nagu Rail Baltic.

See annab projekti eestvedajatele kindlustunde, et omatakse piisavat rahalist tuge Euroopa Komisjoni poolt, lõpetamaks projekt õigeaegselt. Sealjuures tuleb teadvustada vajadust tuua välja

Postimees