Pärnu- ja Raplamaal on alanud Rail Balticuga seotud kontrollmõõdistamised, mistõttu võib kohata metsades ja põldudel geodeete mõõdistamist läbi viimas.

Tööprotsess ei tohiks kohalikke elanikke häirida, kuid töö teos­tajad paluvad siiski inimestelt mõistvat ja arusaavat suhtu­mist.

Iga suurobjekti projekteeri­miseks on vajalikud erinevad eeltööd. Nii tuleb ka Rail Balticu projekteerimiseks teha geodee­tiline mõõdistus, mille eesmärk on kaardistada kogu vaadeldava piirkonna olemasolev situat­sioon. Mõõdistuste käigus valmib geodeetiline plaan, mis on üheks aluseks edaspidisel projekteerimistegevusel. Mõõdistustööde käigus fikseeritakse lisaks maa­pealsele ka maa-alune olukord, et projekteerimisprotsessi käigus saaks juba valmisehitatud maa-aluste rajatiste ja kommunikat­sioonidega arvestada. Põhjalik maastiku ja olemasolevate ra­jatiste mõõdistus aitab kokku hoida nii ehitusele kuuluvat raha kui ka säästa keskkonda.

Rail Balticu geodeetilised uuringud koosnevad kahest eta­pist – lennuki pealt teostatavast aeromõõdistusest ja maapealsest kontrollmõõdistusest. Aeromõõdistamine viiakse läbi õhulennul, selle käigus toimub aeropildistamine ja aeroskaneerimine. Saadud andmete põhjal valmib esialgne geodeetiline alusplaan. Kuna aeromõõdistamise käigus ei saa kõiki maapealseid objekte tuvastada, tehakse täiendav kont-rollmõõdistus ka maismaal. Selle käigus kontrollitakse üle lennu-pilt, näiteks erinevate rajatiste materjalid, õhuliinid, vajadusel uuritakse truupe ja kraavipõhjasid. Alles selle töö järel valmib lõplik geodeetiline alusplaan, mis on projekteerimise aluseks.

Kõik geodeetilised uurimistööd toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kooskõlastatult.

Tööd on Pärnu- ja Raplamaal juba alanud ning kestavad eelda­tavalt 2015. aasta märtsikuuni.

Allikas: Raplamaa Sõnumid, 23.12.14