Ülemiste veeremidepoo asub Rail Baltica Ülemiste terminalist Kangru alevikuni kulgeval trassilõigul ning on Eesti territooriumil kulgeva Rail Baltica raudteetrassi infrastruktuuri oluline ja lahutamatu osa. Veeremidepoo piirkonnas pole suuri metsaalasid või põllumajanduslikke piirkondi, samuti ei jää raudtee mõjupiirkonda Natura 2000 alasid.

Veeremidepoo on ette nähtud RB 1435 mm rööpmelaiusel liikuva, reisijateveoks mõeldud veeremi teenindamiseks (rongikoosseisude remont ja hooldus). Depoos on 8 raudteeharu, teenindusplatvormid ja depoohoone. Ülemiste veeremidepoo asukohaks on valitud vastavalt Harju maakonnaplaneeringule „Rail Baltica raudtee trassikoridori asukoha määramine“ kinnistud osaliselt Tallinna linnas ja osaliselt Rae vallas. Täpsema asukohaga saab tutvuda projektlahenduses.

KMH viidi läbi paralleelselt Ülemiste veeremidepoo eelprojekti koostamisega. KMH käigus hinnati kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus-, kasutus- ja lõpetamisetapi aegset keskkonnamõju. Mõju hindamine enne ehitusloa taotluse esitamist võimaldab arvestada tegevusega kaasnevate mõjudega ning töötada välja asjakohased tehnilised lahendused ja keskkonnameetmed.

KMH aruande ja eelprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 25.10.2022. KMH aruande ja eelprojekti dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris.

KMH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada TTJA-le kirjalikult kuni 25.10.2022 elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 01.11.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00.

Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel asuval avaliku arutelu teatel, vaata SIIT.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672186.