Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu raudteetrassi lõigule Harju/Rapla maakonna piir–Hagudi. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega. 

Keskkonnamõju hindamise esimeseks etapiks on programmi koostamine, milles kirjeldatakse projekteeritavat raudteelahendust, lahenduse võimalikke alternatiive, mõjutatavat keskkonda ning kirjeldatakse vajalikke täiendavaid uuringuid ning keskkonnamõju hindamise metoodikat. Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuhi Roland Müüri sõnul viiakse keskkonnamõju hindamine läbi, et leida raudteele planeeringukoridoris parim asukoht ning optimaalseimad tehnilised lahendused. “Töö käigus arvestatakse nii loodus- kui inimkeskkonnaga, et vältida või minimeerida raudteest tulenevaid mõjusid,“ lisab Müür. 

Valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu edastati täna Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve  Ametile, kes peab kontrollima programmi seaduse nõuete vastavust ning küsima programmi kohta ka asjassepuutuvate asutuste seisukoha. Ametkondade heakskiidu järgselt viiakse läbi keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine koos programmi avaliku väljapaneku ja avaliku aruteluga.  Praeguse prognoosi järgi jõutakse avalikustamiseni 2019. aasta sügisel. Seni on huvilistel  võimalik tutvuda programmi eelnõu praeguse versiooniga, mis on kättesaadav Rail Baltica dokumendikogust.