Valminud on Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahendus, mille eesmärgiks on tagada Rail Balticu varustamine 2×110 kV elektriga Viljandi-Sindi 330/110 õhuliinilt. Kaalutud on alternatiivseid elektriliini trasskoridoride asukohti. Eelistatud liinikoridor algab Surju vallast ja kulgeb riigimetsas õhuliinina ca 2 km ulatuses. Rabakülas, asustuse piirkonnas on planeeritud maa-alune 110 kV kaabelliin, mis Rabaküla ja Ilvese küla piiri läheduses läheb uuesti õhuliiniks. Ilvese külast alates kuni Häädemeeste valla Nepste külani kulgeb kõrgepingeliin raudtee trassikoridoris ja valdavas osas riigimetsa maal. Ilvese küla piirkonnas kulgeb liin ka osaliselt eramaadel. Planeeritud õhuliini trassikoridori laius on 100 m ja maakaabelliini koridori laius on 40 m. Planeeringu järgselt koostatakse ehitusprojekt, kus määratakse õhuliini mastide täpsed asukohad ja kõrgused ning kaabelliini täpne asukoht, samuti 110 kV liini kaitsevööndi paiknemine planeeritud trassikoridoris.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates 25.02.2016 Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine
ja Rail Balticu portaalis: http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud
Pärnumaa lõunaosa elektrilahenduse osa all.

Eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 3. märtsil 2016 algusega kell 15.00 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald)

Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida Pärnu Maavalitsusest Akadeemia 2, 80088 Pärnu, e-post info@parnu.maavalitsus.ee, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee ja planeeringukonsultandilt Heiki Kalberg, tel 5091874, e-post heiki@artes.ee.