1. Võimas kiirendus kestlikule majandusarengule Balti riikides

Rail Balticu projektil on suur roll Balti riikide majandusarengu kiirendajana, sest kiirraudtee ehituseks luuakse sadu uusi töökohti ning projekt annab riikide SKP-sse panuse otseste ja kaudsete investeeringute kaudu. Lisaks toetab valminud kiirraudtee majanduse arengut laiemalt, tuues endaga kaasa kaudseid hüvesid ja investeeringuid taristusse.

2. Uus standard reisijate- ja kaubaveos

Rail Baltic vähendab nii Eesti-siseselt kui ka Balti riikides vahemaid. Riia ja Kaunas muutuvad tänu kiirele rongiühendusele meile kättesaadavamaks kui kunagi varem: reisiks Riiga kulub Tallinnast peaaegu sama palju aega kui praegu bussisõidule Tartusse. Tallinnast saab sõita rongiga Pärnusse vähem kui tunniga, sama palju aega on praegu vaja tipptunnil läbi Tallinna linna sõitmiseks. Eestimaalased saavad seega ligipääsu kvaliteetsetele, kiiretele, mugavatele ja kliendisõbralikele reisivõimalustele, veoste omanikud ja logistikud aga võimaluse saata oma kaupu kiiresti Euroopa igasse nurka, kasutades otse ja takistusteta ulatuslikku Euroopa raudteesüsteemi.

3. Luuakse uus majanduskoridor

Rail Baltic ei ole mitte ainult füüsiline raudteeliin, vaid sellega luuakse uus majanduskoridor, st võimas riikidevahelise lõimumise ring. Hea näitena võib tuua Öresundi silla rajamise Rootsi ja Taani vahele, mis hakkas toimima eduka kaubateena Põhjamaade ja Euroopa vahel. Rail Balticu kiirraudteega ühendatakse ka Balti riigid piirkondlikku tarneahelasse ja sellega saab nn suur Põhjamaade transpordiring tervikuks.

Sama tähtis on asjaolu, et uus raudtee annab meile ligipääsu Euroopa suursadamatele. Rail Baltic kavandatakse osana Euroopa Liidu TEN-T Põhjamere-Balti koridorist, mis seob Euroopa suurimad sadamad (Rotterdam, Hamburg ja Antwerpen) Hollandi, Belgia, Saksamaa ja Poola kaudu kolme Balti riigiga, ulatudes sealt Soome lahe kaubateede kaudu edasi Soome.

4. Uued tööhõive- ja haridusvõimalused

Kavandamis- ja ehitusjärgus vajab Rail Baltic rohkesti tuge kohalikult tööjõult: luuakse suur hulk uusi töökohti ehitus- ja projekteerimisvaldkonnas. See elavdab kogu Eesti tööhõivet. Projektijuhtimise kaudu koonduvad siia parimad kogemused, teadmised ja oskused teistest suurtest piiriülestest projektidest. Makrotasandil toetab Rail Baltic ka Balti riikide sisese ühise tööjõuturu teket. Lisaks tekib raudtee valmimise järel Eestis juurde töövõimalusi, sest kiire raudtee lühendab tunduvalt vahemaid töö- ja kodukoha vahel. Muu hulgas suurenevad tänu sellele Tallinna ja Pärnu kõrgkoolide haardealad.

5. Keskkonnasäästlik taristu

Rail Baltic kui keskkonnasäästlik transpordiliik vähendab inimeste ökoloogilist jalajälge. 21. sajandi Euroopa seisab silmitsi paljude üleilmsest soojenemisest, reostusest ja muudest keskkonnateguritest tingitud ohtudega. Raudtee on ainus levinud transpordiliik, mis ei põhine peaaegu täielikult fossiilkütusel: selle osakaal Euroopa transpordi üldises energiakasutuses on alla 2%. Suunates nii reisijate- kui ka kaubaveod teedelt raudteele, aitab Rail Baltic märkimisväärselt kahandada ka kliimamuutustest tulenevaid majanduslikke mõjusid, teehoolduskulusid ja mürasaastet.